NEWS
ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการฯ สามารถโหลดเอกสารการอนุมัติจัดงานประชุมวิชาการ เครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ME-NETT ครั้งที่ 25 ได้ที่ click here

''การนำเสนอแบบ Oral Presentation จะมีช่วงเวลานำเสนอบทความละ 20 นาที โดยนำเสนอ 15 นาที และถามตอบ 5 นาที ดูข้อมูลเพิ่มเติมโดย Click here''

"เนื่องจากวันสุดท้ายของการลงทะเบียนล่วงหน้าคือวันที่ 28 กันยายน 2554 ดังนั้นผู้ที่ลงทะเบียนหลังจากวันที่ 28 กันยายน 2554 จะต้องชำระเงินในอัตราของการลงทะเบียนหน้างาน หากมีการโอนเงินหลังวันที่ 28 กย. 54 ทางคณะกรรมการขอสงวนสิทธิในการขอเรียกรับเงินส่วนเพิ่มหน้างาน"

"เนื่องจากสถานที่ในการนำเสนอบทความสามารถรองรับจำนวนบทความที่ได้รับการตอบรับเข้านำเสนอ ดังนั้นทางคณะกรรมการฯ จึงขอแจ้งว่า รูปแบบของการนำเสนอบทความจะเป็นแบบ oral presentation เท่านั้น"

ขอเชิญผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ME-NETT ครั้งที่ 25 ที่สนใจเข้าร่วมทัศนศึกษากระบวนการผลิตน้ำมันปาล์มที่ไม่มีของเหลือทิ้ง (Zero waste) ในวันที่ 20 ตุลาคม 2554 เวลา 8:00 - 12:00น. โปรดลงทะเบียนเข้าร่วม ด่วน รับเพียง 40 ท่าน เท่านั้น [click here]“ผลการพิจารณาสำหรับบทความที่ปรับปรุงเพิ่มเติมและส่งกลับให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินอีกครั้ง” [click here]
“ผลการพิจารณาบทความฉบับเต็มโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ฉบับใหม่ เพิ่มเติมล่าสุด” [click here]

“กำหนดการเกี่ยวกับบทความและการลงทะเบียนล่วงหน้า [click here]

“ประชาสัมพันธ์การให้ทุนวิจัยและพัฒนา โปรแกรมวิศวกรรมดิจิทัล สวทช. สามารถ download ข้อมูลได้ที่ [click here]

"ขยายเวลาของวันสุดท้ายของการส่งบทความสมบูรณ์ เป็นวันที่ 28 กันยายน 2554"

“ตารางการเดินรถ รับ-ส่ง จากสนามบินจังหวัดกระบี่ ไปยัง อ่าวนางวิลล่ารีสอร์ท”   [click here]

“TSME will extend deadline for submission of FULL PAPER to 15 July 2011” “TSME has changed the location of this conference to Sheraton Krabi Beach Resort (5 Star Hotel), Klongmuang, Ao Nang, KRABI with a scheduled for 19-21, October 2011. For more information” [click here]

- เนื่องจากมีการปรับปรุง template สำหรับ Full paper ดังนั้นขอให้ผู้ส่งบทความปรับรูปแบบ Full paper ตาม Template ใหม่ ดาวน์โหลดได้ที่ [Download]

- สามารถส่งบทความฉบับเต็มได้ตั้งแต่วันที่ 10 มิ.ย. 54 ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 54 ในรูปแบบของ MS WORD เท่านั้น

- สามารถตรวจผลการพิจารณาบทคัดย่อได้ที่นี่ [Download ผล]

          การประชุมเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25 ที่ทางภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นเจ้าภาพนั้น จะจัดที่ อ่าวนางวิลล่ารีสอร์ท จังหวัด กระบี ระหว่างวันที่ 19 -21 ต.ค. 2554

Format of Presentation
           ในการนำเสนอบทความในการประชุมวิชาการ ME-NETT25 จะมี 2 รูปแบบคือ Oral presentation และ Open hall presentation โดยที่การนำเสนอทั้ง 2 รูปแบบมีศักดิ์ศรีเท่ากัน ผู้นำเสนอสามารถเลือกได้ว่าจะนำเสนอในรูปแบบใด แต่เนื่องจากข้อจำกัดด้านสถานที่นำเสนอ หากรูปแบบการนำเสนอที่ผู้นำเสนอเลือกเต็มแล้ว คณะผู้จัดฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกรูปแบบการนำเสนอให้ตามความเหมาะสม

Important Dates
+ ส่งบทคัดย่อ 1-30 เมษายน 2554
ขยายเวลาถึง 15 พฤษภาคม 2554
+ ประกาศรายชื่อบทคัดย่อที่ผ่านการพิจารณา 31 พฤษภาคม 2554
+ วันสุดท้ายของการส่งบทความฉบับเต็ม 30 มิถุนายน 2554
ขยายเวลาถึง 15 กรกฏาคม 2554
+ แจ้งผลการพิจารณาบทความฉบับเต็ม จาก 31 สิงหาคม 2554
เป็นวันที่ 16 กันยายน 2554
+ ลงทะเบียนล่วงหน้า 16 กรกฎาคม - 16 กันยายน 2554
ขยายเป็นวันที่ 28 กันยายน 2554
+ วันสุดท้ายของการส่งบทความสมบูรณ์ 16 กันยายน 2554
ขยายเป็นวันที่ 28 กันยายน 2554

Special Activity

    1. ทัศนศึกษา ในหัวข้อเรื่อง “Zero waste ในกระบวนการผลิตน้ำมันปาล์มดิบ”
    2. ทัศนศึกษาเชิงนิเวศน์


Conference Venue


อ่าวนางวิลล่า รีสอร์ท
ที่ตั้ง 113 หมู่ 2 หาดอ่าวนาง อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
โทร 075-637-270 โทรสาร 075-695-072

Email: info@aonangvilla.com
Website: www.aonangvilla.com


[Fullsize]