งานบริการ

ภาควิชาฯ มีนโยบายให้คำปรึกษาและบริการทางวิชาการทางด้านวิศวกรรมเครื่องกลให้แก่ภาครัฐและภาคเอกชน
โดยสาขาต่างๆที่ให้บริการได้แก่

 • วิศวกรรมพลังงาน
 • แม่พิมพ์ยาง
 • กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม
 • การออกแบบทางวิศวกรรมเครื่องกล
 • ระบบปรับอากาศและระบบทำความเย็น
 • รถยนต์ที่ใช้ก๊าซธรรมธรรมชาติ (NGV)
 • เทคโนโลยีทางวิศวกรรมยานยนต์
 • เทคโนโลยีความปลอดภัยในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม

หน่วยงานที่ให้คำปรึกษาและบริการโดยคณาจารย์และบุคลากรของภาควิชาฯ ได้แก่

 

ศูนย์เทคโนโลยียานยนต์
ที่ตั้ง: ชั้น 1 อาคาร 6 คณะวิศวกรรมศาสตร์

 • ผศ.ดร. พิพล บุญจันต๊ะ
 • รศ. สมพงษ์ พิเชฐภิญโญ
 • ผศ. มยุรี เทศผล
 • รศ.ดร. สันติ ลักษิตานนท์
 • อ.ดร. เจตวีย์ ภัครัชพันธ

ศูนย์วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม
ที่ตั้ง: ชั้น 7 อาคารปฏิบัติการและวิจัย คณะวิศวกรรศาสตร์

 • รศ. เกียรติไกร อายุวัฒน

ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางยานยนต์พลังงานทางเลือก
ที่ตั้ง: อาคาร 6 คณะวิศวกรรมศาสตร์

 • อ.ดร. เจตวีย์ ภัครัชพันธุ์
 • ผศ.ดร. พิพล บุญจันต๊ะ
 • รศ. สมพงษ์ พิเชฐภิญโญ
 • ผศ.ดร. ศุภสิทธิ์ รอดขวัญ
 • อ.ดร. คุณยุต เอี่ยมสอาด
 • อ.ดร. ธเนศ อรุณศรีโสภณ
 • อ.ดร. เอกไท วิโรจน์สกุลชัย

ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางแม่พิมพ์ยาง
ที่ตั้ง: ตึก RDiPT

 • ผศ.ดร. ศุภสิทธิ์ รอดขวัญ

ศูนย์เทคโนโลยีระบบปรับอากาศและระบบทำความเย็น
ที่ตั้ง: ตึก RDiPT

 • รศ.ดร. ประกอบ สุรวัฒนาวรรณ
 • ผศ.ดร. พิชัย กฤชไมตรี

ศูนย์เทคโนโลยีความปลอดภัยสำหรับอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม (website)
ที่ตั้ง: คณะวิศวกรรมศาสตร์

 • รศ.ดร. ประกอบ สุรวัฒนาวรรณ
 • ผศ.ดร. ณัฐศักดิ์ บุญมี
 • ผศ.ดร. พิชัย กฤชไมตรี
 • ผศ.ดร. วิชัย ศิวะโกศิษฐ