การศึกษา

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

 

01208621 วิธีชิ้นประกอบจํากัดขั้นสูงสําหรับวิศวกรรมเครื่องกล

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: –

การประยุกต์การใช้วิธีชิ้นประกอบจํากัดสําหรับกลศาสตร์ประยุกต์ปัญหาทางความร้อนและการไหลของของไหล กรณีศึกษาและการวิเคราะห์ปัญหาทางด้านสถิตยศาสตร์และพลศาสตร์ท่ีมี สมการท่ีไม่เป็นเชิงเส้นกับงานโครงสร้างและชิ้นงานท่ีต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่อง กรณีศึกษาและการวิเคราะห์ ปัญหาทางด้านการถ่ายเทความร้อนเนื่องจากการนํา การพา และการแผ่รังสีความร้อนท่ีสภาวะชั่วครู่ท่ีมี สมการไม่เป็นเชิงเส้น กรณีศึกษาและการวิเคราะห์ปัญหาทางด้านการไหลของของไหลแบบยุบตัวได้และ ยุบตัวไม่ได้ท่ีสภาวะคงตัวและสภาวะชั่วครู่ท่ีมีสมการไม่เป็นเชิงเส้น

01208641 การทําความเย็นขั้นสูง

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: –

การออกแบบระบบทําความเย็นข้นสูง การคํานวณภาระทําความเย็น และคุณภาพอากาศ ภายใน เน้นการควบคุมโดยเพ่ิมเนื้อหาทางทฤษฎี และภาพรายละเอียดของระบบ และการควบคุมท่ีใช้ ระบบอัดไอข้นเดียวและสองข้น ระบบทําความเย็นแบบดูดซับ การถ่ายเทมวล และวัสดุถ่ายเทความร้อน แบบสัมผัสตรง

01208642 การสร้างกริดแบบมีโครงสร้างสําหรับพลศาสตร์ของไหลเชิงคํานวณ

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: –

แนวความคิดของการสร้างกริดแบบมีโครงสร้างสําหรับพลศาสตร์ของไหลเชิงคํานวณ ระบบพิกัดแบบตามรูปทรงของวัสดุ การสร้างกริดเชิงพีชคณิต การสร้างกริดโดยใช้สมการไฮ-เปอร์โบลา สมการ พาราโบลา และสมการเชิงวงรี การควบคุมจุดกริดภายใน การต้งฉากท่ีขอบในการสร้างกริดเชิงวงรี การ สร้างกริดแบบปรับตัวได้

01208643 เทคนิคการจําลองรูปแบบการไหลขั้นสูง

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: –

เทคนิคการจําลองรูปแบบการไหลขั้นสูง เน้นเกี่ยวกับการใช้เทคนิคต่าง ๆ เพื่อศึกษาลักษณะการไหล หรือการเปล่ียนแปลงสมบัติต่างๆ ของการไหล รวมถึงวิธีการเก็บข้อมูลและประมวลผล การ ประยุกต์ใช้เทคนิคต่างๆ กับสภาพงานในทางวิศวกรรมศาสตร์

01208671 การจําลองแบบของระบบทางวิศวกรรมเครื่องกล

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: –

การสร้างแบบจําลองและการจําลองแบบของระบบทางวิศวกรรมเครื่องกลในรูปแบบของพลังงานแบบต่างๆ การศึกษาแผนภูมิพันธะและสมการของสถานภาพ การวิเคราะห์การตอบสนองและ เสถียรภาพของรูปจําลองของระบบเชิงเส้น การจําลองแบบโดยใช้คอมพิวเตอร์

01208672 การควบคุมแบบหลายตัวแปรของระบบทางวิศวกรรมเครื่องกล

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: –

การวิเคราะห์แนวทางการออกแบบระบบควบคุมแบบสถานะแบบเสตท-สเปส แบบการเปลี่ยนแปลงการตอบสนองเชิงความถี่ และแบบคลาสสิกของระบบแบบหลายตัวแปร โดยเน้นการใช้ ประโยชน์ต่อระบบทางวิศวกรรมเคร่ืองกล สมบัติของระบบแบบหลายตัวแปร การแยกส่วนระบบแบบหลายตัวแปรโดยใช้วิธีไดนามิกอินเวอร์ชันกับการออกแบบอุปกรณ์ควบคุมแบบป้อนไปข้างหน้าหรือป้อนกลับการจัดตารางของค่าคงที่ของอุปกรณ์ควบคุมเชิงเส้นในช่วงของการปฏิบัติการ

01208673 การควบคุมกําลังของไหลขั้นสูง

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: –

ลักษณะของสภาวะคงตัวและพลศาสตร์ของระบบกําลังของไหล เน้นเก่ียวกับการวิเคราะห์
ระบบอิเล็กโตรไฮโดรลิก ทฤษฎีวงจรของไหลแบบก้อนท่ีจําเป็นสําหรับการสร้างแบบจําลอง การตอบสนอง เสถียรภาพ และการควบคุมของระบบอิเล็กโตรไฮโดรลิกต่างๆ สําหรับการเช่ือมต่อกันระหว่าง เซอร์โว วาล์ว-มอเตอร์-กระบอกสูบ การประยุกต์ใช้เทคนิคของการควบคุมแบบต่างๆ ทฤษฎีเสตท-สเปสเชิง เส้นตรง ที่ใช้ในการอธิบายหลักการของระบบควบคุมแบบเสตท-ฟีดแบค ความสามารถควบคุมได้และ ความสามารถตรวจตราได้ การออกแบบระบบควบคุมในเสตทสเปส

01208674 การควบคุมแบบเหมาะที่สุดสําหรับวิศวกรเครื่องกล

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: –

การออกแบบและวิเคราะห์ตัวควบคุมสําหรับระบบเชิงเส้น การวัดสมรรถนะ การปรับตัวแปร ให้ได้ค่าเหมาะท่ีสุด การจําลอง การศึกษาการตอบสนองในโดเมนของเวลา การวิเคราะห์เสถียรภาพ

01208675 ทฤษฎีการควบคุมแบบปรับตัว

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: –

การประมาณค่าพารามิเตอร์แบบเชิงเวลาจริง ตัวคุมค่าปรับตัวเองเชิงกําหนด ตัวคุมค่าปรับ ตัวเองแบบเฟ้นสุ่มและแบบทํานาย ระบบปรับตัวอ้างอิงแบบจําลองสมบัติของระบบปรับตัว การควบคุม ปรับตัวแบบเฟ้นสุ่ม การปรับอัตโนมัติการจัดกําหนดการของอัตราขยาย

01208676 การออกแบบระบบเครือข่ายหน่วยประสาทเทียม

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: –

หลักการทํางานและฟังก์ชันการทํางานของระบบเครือข่ายหน่วยประสาทเทียม การออกแบบ
ระบบเครือข่ายหน่วยประสาทเทียมแบบมีผู้ช่วย แบบไม่มีผู้ช่วย แบบบังคับ และแบบผสมสําหรับแก้ไข ปัญหาทางวิศวกรรมเครื่องกล โดยเน้นงานทางด้านระบบตรวจสอบและควบคุมอัตโนมัติ

01208677 การจําลองระบบและการระบุ

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: –

หลักมูลของแบบจําลองระบบ การจําลอง การทํานายและการควบคุม การระบุไม่ใช้ พารามิเตอร์ การระบุใช้พารามิเตอร์ การลู่เข้า ความต้องกันและการแจกแจงเชิงเส้นกํากับของการ ประมาณ การออกแบบการทดลองและการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของแบบจําลอง

01208678 พลศาสตร์ของวัตถุหลายชิ้น

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: –

พลศาสตร์ของวัตถุหลายชิ้นท่ีติดกัน ระบบกรอบอ้างอิง การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันของ เวกเตอร์ จลนศาสตร์ของวัตถุหลายชิ้น สมบัติของมวลและความเฉื่อย ทฤษฎีบทของความเฉ่ือย ทฤษฎีของโมเมนต์เชิงมุม ระบบของแรง การหาสมการของการเคล่อื นที่โดยใ.ช้วิธีของเคน

01208691 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางวิศวกรรมเคร่ืองกล

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: –

งานวิจัยข้นสูงทางวิศวกรรมเคร่ืองกลและการจัดทําโครงร่างการวิจัย การใช้เทคโนโลยี สารสนเทศและคอมพิวเตอร์สําหรับประมวลผล และการสืบค้นข้อมูลการวิเคราะห์ผลการเรียบเรียงและ เขียนบทความทางวิชาการ และการนําเสนอการอภิปรายผลงานวิจัยการจัดทํารายงานเพ่ือ
การนําเสนอใน การประชุมและการตีพิมพ์วารสารวิชาการ

01208696 เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมเคร่ืองกล

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: –

เร่ืองเฉพาะทางวิศวกรรมเคร่ืองกลในระดับปริญญาเอก หัวข้อเร่ืองเปล่ียนแปลงไปในแต่ละภาคการศึกษา

01208697 สัมมนา

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: –

การนําเสนอและอภิปรายหัวข้อท่ีน่าสนใจข้นสูงทางวิศวกรรมโดยผู้เช่ียวชาญภายนอกและ คณาจารย์ การเย่ียมชมภาคอุตสาหกรรม

01208698 ปัญหาพิเศษ

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: –

การศึกษาและค้นคว้าทางวิศวกรรมเคร่ืองกลระดับปริญญาเอก และเรียบเรียงเขียนเป็นรายงาน

01208699 วิทยานิพนธ์

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: –

วิจัยในระดับปริญญาเอก และเรียบเรียงเขียนเป็นวิทยานิพนธ์