ปริญญาโท ภาคพิเศษ

วิศวกรรมระบบราง (Rail System)

ศูนย์วิศวกรรมระบบรางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KURAIL) และ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พัฒนาหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล (ภาคพิเศษ) เน้นเนื้อหาด้านวิศวกรรมระบบราง  จัดการเรียนการสอนนอกเวลาราชการ เพื่อรองรับบุคลากรที่ทำงานในอุตสาหกรรมระบบราง

KURAIL ได้เป็นหนึ่งในกลุ่ม Rail Talent หรือ Rail Uni Net ของ International Union of Railways หรือ UIC ซึ่งประกอบด้วยมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกด้านวิศวกรรมระบบราง และ ในหลักสูตรจะได้มีการเชิญอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจาก University of Newcastle สหราชอาณาจักร โดย Newcastle Centre for Railway Research (Newrail) และ Royal Institute of Technology, Stockholm หรือ KTH แห่งราชอาณาจักรสวีเดน มาสอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง

KURAIL ยังมีความร่วมมือทางวิชาการกับการรถไฟแห่งประเทศไทย การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพจำกัด (มหาชน) บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด บริษัท รถไฟฟ้าและทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บริษัท บอมบาร์ดิเอร์ทรานสปอร์เตชั่น (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เอเอ็มอาร์เอเชีย จำกัด บริษัท คัมเวลล์ จำกัด และบริษัทชั้นนำอื่นๆ ในอุตสาหกรรมระบบราง ซึ่งบุคลากรผู้เชี่ยวชาญจากกลุ่มอุตสาหกรรมระบบราง จะได้รับเชิญมาเป็นผู้สอนและให้คำปรึกษา และทำให้การวิจัยในหลักสูตร เป็นการสร้างองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับอุตสาหกรรมระบบรางของประเทศไทยอย่างแท้จริง

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  2. มีคุณสมบัติตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียดของหลักสูตร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล (ภาคพิเศษ) ด้านวิศวกรรมระบบราง มีการเรียนการสอนระยะเวลา 2 ปี โดยนิสิตจะต้องลงทะเบียนตามแผนการลงทะเบียนดังนี้

ภาคต้น ปีการศึกษาที่ 1

01208511 การวิเคราะห์ทางวิศวกรรมสําหรับวิศวกรเครื่องกล
01208532 เทคโนโลยีรถไฟขั้นสูง
01208591 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมเครื่องกล
01208597 สัมมนา

ภาคปลาย ปีการศึกษาที่ 1

01208533 ระบบควบคุมขบวนรถไฟ
01208535 การจัดการการเดินรถไฟและการบํารุงรักษา
01208597 สัมมนา
01208599 วิทยานิพนธ์

ภาคต้น ปีการศึกษาที่ 2

01208534 การจัดการการขนส่งสินค้าทางราง
01208596 เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมเครื่องกล
01208599 วิทยานิพนธ์

ภาคปลาย ปีการศึกษาที่ 2

01208598 ปัญหาพิเศษ
01208599 วิทยานิพนธ์

*สอบประมวลความรู้หลังภาคต้นปีการศึกษาที่ 2

นิสิตในโครงการจะมีการเตรียมการทำวิทยานิพนธ์ ตั้งแต่ภาคต้นปีการศึกษาที่ 1 โดยหัวข้อวิทยานิพนธ์จะมีการพิจารณาร่วมกันระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาและนิสิตให้สอดคล้องกับการทำงานของนิสิตในอุตสาหกรรมระบบราง

หมายเหตุ นิสิตต้องผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษตามข้อกำหนดของบัณฑิตวิทยาลัย 

เวลาเรียน

วันเสาร์ เวลา 9.00 – 19.00 น.

ปฏิทินการศึกษา

ภาคต้น     เดือนสิงหาคม – ธันวาคม
ภาคปลาย  เดือนมกราคม – พฤษภาคม

ดาวโหลดเอกสาร

หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (Robotics and Automation)

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลได้ทำความร่วมมือกับภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เพื่อสร้างแผนการเรียนเฉพาะทางด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ โดยเน้นให้ผู้เรียนได้รับความรู้และการฝึกฝนเพื่อกลายเป็นผู้ออกแบบเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติที่มีความสามารถ

ตัวอย่างเทคโนโลยีทางด้านนี้ที่จะเกิดขึ้นและมีการนำมาประยุกต์ใช้ในอนาคตอันใกล้ได้แก่ ยานพาหนะไร้คนขับ (Autonomous Vehicles) อินเทอร์เน็ตของสิ่ง (Internet of Things) การเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) การเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning) สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ระบบฉลาด (Smart Systems) ระบบควบคุมอัจฉริยะ (Intelligent Control) การนำบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ (MCU) และคอมพิวเตอร์บอร์ดเดียว (SBC) มาใช้ในชีวิตประจำวันได้ง่ายขึ้นและมีราคาถูกลง

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  2. มีคุณสมบัติตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียดของหลักสูตร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล (ภาคพิเศษ) ด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ มีการเรียนการสอนระยะเวลา 2 ปี โดยนิสิตจะต้องลงทะเบียนตามแผนการลงทะเบียนดังนี้

ภาคต้น ปีการศึกษาที่ 1

01208511 การวิเคราะห์ทางวิศวกรรมสําหรับวิศวกรเครื่องกล
01208583 วิทยาการหุ่นยนต์
01208599 วิทยานิพนธ์

 

ภาคปลาย ปีการศึกษาที่ 1

01208577 ระบบเครื่องกลไฟฟ้า
01208587 การควบคุมแบบอัตโนมัติขั้นสูง
01208597 สัมมนา
01208599 วิทยานิพนธ์

ภาคต้น ปีการศึกษาที่ 2

01208573 การควบคุมกําลังของของไหล
01208579 อุปกรณ์และการประมวลสัญญาณสําหรับการวัดทางกล
01208591 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมเครื่องกล
01208599 วิทยานิพนธ์

ภาคปลาย ปีการศึกษาที่ 2

01208596 Machine Learning for Engineering Applications
01208597 สัมมนา
01208599 วิทยานิพนธ์

*สอบประมวลความรู้หลังภาคต้นปีการศึกษาที่ 2

นิสิตในโครงการจะมีการเตรียมการทำวิทยานิพนธ์ ตั้งแต่ภาคต้นปีการศึกษาที่ 1 โดยหัวข้อวิทยานิพนธ์จะมีการพิจารณาร่วมกันระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาและนิสิตให้สอดคล้องกับความสนใจและพื้นฐานของนิสิต

เวลาเรียน
วันเสาร์ เวลา 9.00 – 19.00 น. 

ปฏิทินการศึกษา

ภาคต้น     เดือนสิงหาคม – ธันวาคม
ภาคปลาย  เดือนมกราคม – พฤษภาคม 

ดาวโหลดเอกสาร