คู่มือการศึกษาปริญญาตรี

ภาควิชาเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร บัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล หรือ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) ในระดับปริญญาตรีตั้งแต่ปี พ.ศ.2508 โดยปัจจุบันในแต่ละปีการศึกษา ภาควิชาฯ ได้รับนิสิตเข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรีภาคปกติจำนวน 100 คน หลักสูตรภาคพิเศษจำนวน 100 คน และหลักสูตรนานาชาติจำนวน 80 คน เพื่อรองรับความต้องการจำนวนบัณฑิตในสาขาวิศวกรรมเครื่องกลผู้มีคุณภาพและมี ความพร้อมสำหรับการทำงานหรือการศึกษาขั้นสูงต่อไป