โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล

วิชาการเตรียมโครงงานวิศวกรรมเครื่องกล (01208495)

วัตถุประสงค์ของวิชา

ศึกษาค้นคว้างานวิจัยและปัญหาต่างๆ ที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวิศวกรรมเครื่องกลเพื่อนำไปสู่การกำหนดหัวข้อโครงงาน แนวทางการทำวิจัย การเขียน และนำเสนอข้อเสนอโครงงาน

หัวข้อวิชา (course outline)

1) เทคนิคการค้นคว้าข้อมูล
2) การวิเคราะห์ปัญหาทางวิศวกรรม
3) การวางแผนและการกาหนดแนวทางในการทาโครงงานวิศวกรรม
4) รูปแบบการเขียนข้อเสนอโครงงานวิศวกรรม
5) วิธีการเขียนข้อเสนอโครงงานวิศวกรรม
6) วิธีการเขียนรายงานความก้าวหน้า

ตารางกิจกรรมภาคต้น

สัปดาห์ที่ เนื้อหา
1-2 แนะนาและเลือกหัวข้อโครงงานวิศวกรรมเครื่องกล
3-5 การเขียนแบบเสนอหัวข้อโครงงานวิศวกรรมเครื่องกล
6-15 จัดทำและเขียนรายงานวิศวกรรมเครื่องกล
16 ส่งรายงานความก้าวหน้าโครงงานวิศวกรรมเครื่องกล

แบบฟอร์มและเอกสารสำคัญ

วิชาโครงงานวิศวกรรมเครื่องกล (01208499)
วัตถุประสงค์ของวิชา

เพื่อให้นิสิตชั้นปีที่ 4 ได้นำความรู้ที่เรียนมาตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 จนถึงปัจจุบันมาประยุกต์ รวบรวมศึกษาจัดทำโครงงานที่น่าสนใจในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล

หัวข้อวิชา (course outline)

1) โครงงานในกลุ่มวิชาวิศวกรรมยานยนต์
2) โครงงานในกลุ่มวิชาวิศวกรรมพลังงาน
3) โครงงานในกลุ่มวิชาปรับอากาศ
4) โครงงานในกลุ่มวิชาการออกแบบและการผลิต
5) โครงงานในกลุ่มวิชาการป้องกันอัคคีภัย
6) โครงงานในกลุ่มวิชาวิศวกรรมระบบราง

ตารางกิจกรรมภาคต้น

สัปดาห์ที่ เนื้อหา
1-10 ดาเนินการทาโครงงาน (ต่อ)
11-13 จัดทำและเขียนร่างรายงานฉบับสมบูรณ์
14-15 จัดแสดงผลงานโครงงานด้วยโปสเตอร์
14-15 สอบนำเสนอโครงงานวิศวกรรม
16 ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์

แบบฟอร์มและเอกสารสำคัญ