วิชาวิศวกรรมเครื่องกล

หลักสูตร

ปริญญาตรี

บัณฑิตศึกษา

หลักสูตรนานาชาติ

 

หลักสูตรวิศวกรรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560

 

01208111 การเขียนแบบวิศวกรรม

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: –

เทคนิคการเขียนตัวอักษรและตัวเลข การเขียนรูปทรงเรขาคณิตประยุกต์ การเขียนภาพออร์โธ กราฟฟิก การเขียนภาพสามมิติ การให้ขนาดและเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน การเขียนภาพตัด วิวช่วย การหาแผ่น คลี่ เทคนิคการเขียนภาพร่าง การเขียนแบบแสดงรายละเอียดและการเขียนแบบการประกอบ การเขียนแบบใช้ คอมพิวเตอร์ช่วยเบื้องต้น

0120811 การออกแบบวิศวกรรมและการสร้างแบบจำลอง

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01208111

เทคนิคการเขียนตัวอักษรและตัวเลข การเขียนรูปทรงเรขาคณิตประยุกต์ การเขียนภาพออร์โธ กราฟฟิก การเขียนภาพสามมิติ การให้ขนาดและเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน การเขียนภาพตัด วิวช่วย การหาแผ่น คลี่ เทคนิคการเขียนภาพร่าง การเขียนแบบแสดงรายละเอียดและการเขียนแบบการประกอบ การเขียนแบบใช้ คอมพิวเตอร์ช่วยเบื้องต้น

01208221 กลศาสตร์วิศวกรรม I

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01417167

การวิเคราะห์แรง สมดุล การประยุกต์สมการสมดุลกับโครงสร้างและเครื่องจักรกล เซนทรอยด์
ทฤษฎีของแปปปัสคาน แผนผังแรงเฉือนและโมเมนต์ดัด เคเบิ้ล ความเสียดทานแห้ง ลิ่ม สกรูและสายพาน งาน เสมือน เสถียรภาพของสมดุล โมเมนต์ความเฉื่อยของพื้นที่ พลศาสตร์เบื้องต้น

01208222 กลศาสตร์วิศวกรรม II

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01208221

โมเมนต์ความเฉื่อยของมวล กลศาสตร์ของอนุภาคและวัตถุเกร็งที่เคลื่อนที่ในระนาบ สมการ เคลื่อนที่ หลักของอิมพัลส์และโมเมนตัม หลักของงานและพลังงาน การกระแทก หลักเบื้องต้นของการเคลื่อนที่ ในระวางที่

01208223 กลศาสตร์ของวัสดุ

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01208221

สมดุลของวัตถุที่เสียรูปได้ แนวคิดของความเค้นและความเครียด ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้น และความเครียด ความเค้นและความเครียดตั้งฉากในชิ้นส่วนรับแรงตามแนวแกน ความเค้นและความเครียด เฉือนในเพลาหน้าตัดกลมรับแรงบิด ความเค้นดัดและความเค้นเฉือนในคาน การโก่งตัวของคาน ความเค้นภายใต้ แรงผสม วงกลมมอร์ การโก่งเดาะของเสา

01208241 อุณหพลศาสตร์ I

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01417167

สมบัติของสารบริสุทธิ์ งานและความร้อน ก๊าซอุดมคติ กฎข้อที่หนึ่งและข้อที่สองของอุณหพล ศาสตร์ โรงจักรพลังไอน้ำและวัฏจักรการทำความเย็นอย่างง่าย เอนโทรปี การถ่ายโอนความร้อนและการแปลงผัน พลังงานเบื้องต้น

01208242 กลศาสตร์ของไหล

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01417168

สมบัติของไหล สถิตยศาสตร์ของไหล สมการความต่อเนื่อง สมการโมเมนตัม สมการพลังงาน พลศาสตร์ของการไหลของของไหลที่ไม่ยุบตัวและไม่มีความหนืด การวิเคราะห์มิติและความคล้ายคลึง การไหลที่ไม่ ยุบตัวและมีความหนืด การไหลในท่อ แรงฉุดและแรงยก

01208271 วิธีการคอมพิวเตอร์สำหรับวิศวกรรมเครื่องกล

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01417267

วิธีเชิงตัวเลขในการแก้ปัญหาทางวิศวกรรม การสร้างแบบจำลองคณิตศาสตร์และการจำลองปัญหา ทางวิศวกรรมเครื่องกล การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและวิเคราะห์ปัญหาทางวิศวกรรมเครื่องกล

01208281 การฝึกงานโรงงาน

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: –

ปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือวัด เครื่องมือช่าง เครื่องมือไฟฟ้า วัสดุ อุปกรณ์ สำหรับงานทาง กล งานเชื่อม งานกลึง งานกัด งานเคลือบผิว งานไม้ งานระบบท่อ งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และความ ปลอดภัยในการใช้งาน

01208311 การออกแบบเครื่องจักรกล

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01208223

หลักมูลของการออกแบบทางเครื่องกล คุณสมบัติของวัสดุ ทฤษฎีความเสียหาย การออกแบบ ชิ้นส่วนเครื่องจักรกลอย่างง่าย หมุดย้ำ การเชื่อม ตัวยึดแบบเกลียว ลิ่ม และสลัก เพลา สปริง เกียร์ สกรูกำลัง ชุด ต่อประกบ ตลับลูกปืน เบรก คลัตช์ สายพาน โซ่

01208321 กลศาสตร์ของเครื่องจักรกล

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01208222

กลไกต่าง ๆ และการวิเคราะห์การขจัด ความเร็วและความเร่งของชิ้นส่วนของกลไก การวิเคราะห์ แรงและการเคลื่อนที่ ที่เกิดขึ้นในเครื่องจักรกล การถ่วงให้เกิดดุลในมวลที่หมุนและในมวลที่เคลื่อนที่กลับไปกลับมา

01208322 การสั่นเชิงกล

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01417267

ทฤษฎีของการสั่นแบบอิสระและแบบถูกแรงกระทำของระบบหนึ่ง ระดับขั้นความเสรีและหลาย ระดับขั้นความเสรี การหมุนที่ไม่ได้ดุล การควงของเพลา เครื่องมือวัดการสั่น การแยกการสั่นและการดูดกลืนการ สั่น การประยุกต์ทางอุตสาหกรรม

01208331 เทคโนโลยียานยนต์

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: –

ตัวถังและโครงสร้างของรถยนต์ การทำงานของเครื่องยนต์ ระบบหล่อลื่น ระบบหล่อเย็น ระบบจ่าย เชื้อเพลิง ระบบจุดระเบิด ระบบสตาร์ทและชาร์จ ระบบส่งกำลัง ระบบช่วงล่าง ระบบห้ามล้อ และระบบบังคับเลี้ยว

01208341 อุณหพลศาสตร์ II

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01208241

สภาพย้อนกลับไม่ได้และสภาพการใช้ประโยชน์ได้ วัฏจักรกำลังไอ วัฏจักรกำลังก๊าซ วัฏจักรทำความเย็น ความสัมพันธ์ทางอุณหพลศาสตร์ ก๊าซผสม ปฏิกิริยาเคมี

01208342 วิศวกรรมโรงผลิตกำลัง

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01208341

หลักการแปลงผันพลังงานและแนวคิดสภาพพร้อมใช้งาน การวิเคราะห์เชื้อเพลิงและการเผาไหม้ และการศึกษาองค์ประกอบของไอน้ำ โรงงานผลิตกำลังกังหันก๊าซและเครื่องยนต์เผาไหม้ภายใน วัฏจักรรวมและ โคเจนเนอเรชั่น โรงงานผลิตกำลังพลังน้ำ โรงงานผลิตกำลังนิวเคลียร์ การควบคุมและเครื่องมือ เศรษฐศาสตร์ โรงงานผลิตกำลังและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

01208351 การถ่ายโอนความร้อน

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01417267

หลักการของการถ่ายเทความร้อนโดยการนำ การพาและการแผ่รังสี สภาพการถ่ายเทความร้อน แบบคงที่และไม่คงที่ในหนึ่ง สอง หรือสามมิติ อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน การเดือดและการควบแน่น

01208352 การทำความเย็นและการปรับอากาศ

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01208341 และ 01208351

พื้นฐานความรู้ของระบบทำความเย็นและสัมประสิทธิ์สมรรถนะ ระบบอัดไอ วงจรการทำความเย็น การวิเคราะห์ส่วนประกอบของระบบ สารทำความเย็นและคุณสมบัติ การทำความเย็นแบบระเหยและหอผึ้งน้ำระบบทำความเย็นแบบดูดซึม การคำนวณภาระความเย็นของระบบทำความเย็น การแช่แข็งอาหาร ระบบปรับ อากาศ การประมาณการภาระความเย็นของระบบปรับอากาศ การกระจายตัวของอากาศและการออกแบบระบบท่อลม

01208371 การควบคุมอัตโนมัติ

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01417267

การจำลองระบบกายภาพ ฟังก์ชันการถ่ายโอนและแผนภาพแบบบล็อก การควบคุมแบบเปิด-ปิด และแบบพีไอดี การแก้สมการเชิงอนุพันธ์แบบธรรมดาด้วยวิธีการแปลงลาปลาซ การตอบสนองที่แปรเปลี่ยนตาม เวลา การวิเคราะห์เสถียรภาพของระบบด้วยวิธีทางเดินของราก การตอบสนองต่อความถี่และแสดงข้อมูล การออกแบบและการปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบควบคุม ระเบียบวิธีปริภูมิสถานะ

01208381 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล I

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01208201 หรือ 01208221

งานทดลองในด้านกลศาสตร์ของเครื่องจักรกล การควบคุมอัตโนมัติ วัสดุวิศวกรรม อุณหพล ศาสตร์ และเครื่องยนต์เผาไหม้ภายใน

01208382 การฝึกปฏิบัติงานเครื่องกล

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01208281

ปฏิบัติการสร้างทักษะความชำนาญในการใช้เครื่องจักรกล เครื่องมือไฟฟ้า เครื่องมือช่างและ เครื่องมือวัดหลายชนิด การวางแผนการผลิต การเลือกใช้เครื่องมือและเครื่องจักรกล การปฏิบัติการขึ้นรูปชิ้นงาน จริงและการประกอบชิ้นงาน

01208399 การฝึกงาน

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: –

การฝึกงานในสาขาวิศวกรรมเครื่องกลในสถานประกอบการเอกชน หน่วยงานรัฐบาล หน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ หรือ สถานศึกษา โดยมีระยะเวลาเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 240 ชั่วโมง และไม่น้อยกว่า 30 วันทำการ

01208411 กระบวนการออกแบบทางเครื่องกล

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: –

การออกแบบทางเครื่องกล ผู้ออกแบบ ทีมออกแบบ กระบวนการออกแบบ การวางแผนการ ออกแบบ การสร้างแนวคิด การประเมินแนวคิด การสร้างผลิตภัณฑ์ การประเมินผลิตภัณฑ์

01208412 การพัฒนาผลิตภัณฑ์

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01208311

ขั้นตอนในกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกอบด้วย การระบุความต้องการ การกำหนด คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ การออกแบบระดับแนวคิด การออกแบบรายละเอียด การสร้างและประเมินต้นแบบ การออกแบบเพื่อให้สามารถผลิตและประกอบได้ การผลิต ต้นทุน ทรัพย์สินทางปัญญา

01208413 การเป็นเจ้าของธุรกิจสำหรับวิศวกรรมเครื่องกล

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: –

การคิดสร้างสรรค์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ โอกาสทางการตลาด หลักกฎหมายสำหรับเจ้าของธุรกิจ การจัดการทางการเงิน การจัดการตลาดและการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การบัญชีการเงินเพื่อการบริหาร

01208414 แคด/แคม สำหรับวิศวกรรมเครื่องกล

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: –

ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์สำหรับแคด/แคม การสร้างแบบจำลองสามมิติของชิ้นส่วนและ การประกอบการเขียนแบบรายละเอียด การให้ขนาดและเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนทางเรขาคณิต ตารางวัสดุ แคม สำหรับงานกลึงและงานกัด

01208415 เครื่องจักรกลซีเอ็นซีและการเขียนโปรแกรม

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: –

ประเภทของเครื่องจักรกลซีเอ็นซี กระบวนการผลิตและการวางแผน เทคโนโลยีการตัดโลหะ การ เขียนโปรแกรมซีเอ็นซีสำหรับเครื่องกลึงและเครื่องกัด

01208416 การออกแบบและกระบวนการผลิตสำหรับผลิตภัณฑ์จากพอลิเมอร์

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01208311

ชนิดและสมบัติของพอลิเมอร์ กระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอร์จากการฉีด เป่าและอัด เกณฑ์ในการ ออกแบบผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ แม่พิมพ์และเครื่องจักรกลสำหรับการผลิต การออกแบบและวัสดุสำหรับแม่พิมพ์ การ ทดสอบตามมาตรฐานอุตสาหกรรมการสร้างแม่พิมพ์รวดเร็ว

01208417 การออกแบบและกระบวนการผลิตสำหรับผลิตภัณฑ์จากโลหะ

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01208311

ชนิดและสมบัติของโลหะ กระบวนการขึ้นรูปโลหะจากการเครื่องจักร การหล่อและการทุบโลหะ การออกแบบแผ่นโลหะ เครื่องจักรกลสำหรับการผลิตแผ่นโลหะ เกณฑ์ในการออกแบบผลิตภัณฑ์โลหะ การออกแบบแม่พิมพ์และเบ้าพิมพ์สำหรับกระบวนการขึ้นรูปโลหะ การสร้างแม่พิมพ์รวดเร็ว

01208418 การออกแบบแบบหล่อสำหรับผลิตภัณฑ์ยาง

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: –

สมบัติของยาง กระบวนการขึ้นรูปยาง การออกแบบและการผลิตแบบหล่อยางโดยวิศวกรรมใช้ คอมพิวเตอร์ช่วย การควบคุมคุณภาพและการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ยาง

01208419 ระบบการผลิตยางล้อ

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: –

กระบวนการผลิต การจัดการและการควบคุมคุณภาพ การออกแบบยางล้อเพื่อสิ่งแวดล้อม การปรับปรุงผลิตภาพ แนวการบำรุงรักษา

01208421 วิธีสมาชิกจำกัดเบื้องต้น

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: –

แนวคิดของวิธีสมาชิกจำกัด การสร้างสูตรปริพันธ์และวิธีการแปรผัน การสร้างสูตรของวิธีสมาชิกกจำกัดสำหรับการวิเคราะห์แบบสถิตเชิงเส้นของของแข็งและโครงสร้าง การถ่ายโอนความร้อนในของแข็ง และการไหลของ ของไหล

01208422 พลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณเบื้องต้น

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: –

แนวคิดของพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ สมการการนำพาของการไหล วิธีปริมาตรจำกัด การประยุกต์ซอฟต์แวร์ทางพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณสำหรับการไหลแบบราบเรียบและแบบปั่นป่วนภายในท่อ การไหลผ่านสิ่งกีดขวาง การไหลและการถ่ายโอนความร้อนในห้องปรับอากาศ การถ่ายโอนความร้อนในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ การสร้างแบบจำลองการเกิดเพลิงไหม้ในห้อง

01208423 วิศวกรรมชีวกลศาสตร์

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: –

กลศาสตร์และพลศาสตร์ของการเคลื่อนที่ของร่างกาย กล้ามเนื้อ ข้อต่อและหัวใจ การวิเคราะห์ แรง ความเค้นและความเครียดของกระดูก กล้ามเนื้อและเนื้อเยื่อ การประยุกต์วิศวกรรมชีวกลศาสตร์กับเครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการแพทย์

01208424 วัสดุประกอบทางวิศวกรรมเบื้องต้น

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: –

สดุประกอบแบบพอลิเมอร์เสริมแรงด้วยเส้นใย กลศาสตร์จุลภาคของวัสดุประกอบเสริมแรงด้วย เส้นใย พฤติกรรมทางกลของแผ่นลามินา ทฤษฎีของแผ่นอัดซ้อน การวิเคราะห์ความเค้นเนื่องจากอุณหภูมิและ ความชื้น ความแข็งแรงของแผ่นอัดซ้อน การวิเคราะห์เชิงโครงสร้างของแผ่นอัดซ้อน วัสดุประกอบเสริมแรงด้วยใย ผ้าทอ การออกแบบโครงสร้างจากวัสดุประกอบเบื้องต้น

012084 กลศาสตร์ยางล้อ

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: –

คุณลักษณะเชิงหน้าที่ของยางล้อ โครงสร้างและส่วนประกอบยางล้อ ลักษณะเฉพาะของสถานะ เริ่มต้น การติดตั้งยางล้อ การขยายตัวของยางล้อ พฤติกรรมทางกลของยางล้อในช่วงรับภาระและการกลิ้ง

01208426 เครื่องจักรกลของไหล (Fluid Machinery)

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01208242

ทฤษฎีและการออกแบบเครื่องจักรกลกังหัน ลักษณะเฉพาะ สมรรถนะและการประยุกต์พัดลม เครื่องเป่า เครื่องอัด และเครื่องสูบ ระบบไฮดรอลิกและนิวแมติก

01208427 เครื่องจักรกลก่อสร้าง

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01208321

ชิ้นส่วนมูลฐานต่าง ๆ ของเครื่องจักรกล รถแทรกเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง รถขุด รถขูด รถบรรทุก รถเกรดและเครื่องอัด เครื่องอัดอากาศและเครื่องเจาะ การเลือกใช้เครื่องจักรกลก่อสร้าง การวางแผน งานและการจัดการ

01208428 การจัดการด้านเครื่องจักรกล

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: –

หลักการจัดการด้านเครื่องจักรกล การวางแผน การควบคุมและการประเมินผลการใช้งาน การ บำรุงรักษาและการซ่อมแซม การควบคุมด้านอะไหล่

01208431 การออกแบบยานยนต์ใช้คอมพิวเตอร์

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: –

การเขียนแบบร่างด้วยคอมพิวเตอร์ การสร้างรูปทรงเรขาคณิตในสามมิติ การออกแบบชิ้นส่วน รูปทรงตัน การออกแบบรูปทรงผิวโค้ง การสร้างรูปทรงปริมาตร การประกอบชิ้นส่วน การสร้างแบบสั่งงานสองมิติ

01208432 พลศาสตร์ของยานยนต์

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01208222

หน่วยมาตรฐาน แรงต้านต่อยานยนต์ แรงขับเคลื่อน ความเร่งของยานยนต์ การเบรก สมรรถนะ ของเครื่องยนต์และยานยนต์ การเลือกอัตราทดเกียร์ ลักษณะเฉพาะของเสถียรภาพการบังคับรถยนต์

01208433 พลังงานทางเลือกสำหรับยานยนต์

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 001208331

เครื่องยนต์รถยนต์ ระบบก๊าซธรรมชาติสำหรับรถยนต์ ระบบก๊าซปิโตรเลียมเหลว มาตรฐานความ ปลอดภัย ระบบไฮบริด รถยนต์ไฟฟ้า แบตเตอรี่รถยนต์ มอเตอร์ไฟฟ้า เซลล์เชื้อเพลิง ระบบรองรับเซลล์เชื้อเพลิง
เครื่องยนต์เชื้อเพลิงหลายเชื้อเพลิง

01208434 เครื่องยนต์เผาไหม้ภายใน

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01208341

ประเภทและหลักการทำงานของเครื่องยนต์ พารามิเตอร์ของการออกแบบและการทำงาน เชื้อเพลิง และการเผาไหม้ วัฏจักรการทำงานของเครื่องยนต์อุดมคติ กระบวนการแลกเปลี่ยนก๊าซ การเผาไหม้ในเครื่องยนต์ จุดระเบิดด้วยประกายไฟและจุดระเบิดด้วยการอัด การเกิดมลพิษ มาตรฐานและการควบคุมมลพิษ เทคโนโลยีขั้น สูงสำหรับเครื่องยนต์เผาไหม้ภายใน

01208435 การควบคุมมลพิษทางอากาศจากรถยนต์

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01208331 และ 01208341

มลพิษทางอากาศจากเครื่องยนต์เบนซินและเครื่องยนต์ดีเซล กฎหมายควบคุมมลพิษทางอากาศ ผลกระทบของมลพิษทางอากาศแต่ละชนิดต่อระบบนิเวศวิทยา ก๊าซเรือนกระจก อุปกรณ์ควบคุมมลพิษทางอากาศ จากยานยนต์

01208436 ระบบแบตเตอรี่ยานยนต์และเทคโนโลยีกักเก็บพลังงาน

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: –

วัสดุสำหรับการแปลงพลังงานและกักเก็บพลังงาน อุณหพลศาสตร์และกระบวนการถ่ายโอนของ เซลล์ไฟฟ้าเคมี การทดสอบแบตเตอรี่ การสร้างแบบจำลองแบตเตอรี่ การเสื่อมสภาพของแบตเตอรี่ ระบบบริหาร จัดการแบตเตอรี่ ระบบบริหารจัดการอุณหภูมิ การควบคุมระบบแบตเตอรี่ การผลิตชุดแบตเตอรี่

01208437 การหล่อลื่น

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01208242

ความหนืด สมการของเรย์โนลด์ การหล่อลื่นแบบไฮโดรไดนามิก แบริ่งแบบแผ่น เจอนัลแบริ่ง การ หล่อลื่นแบบไฮโดรสแตติก การหล่อลื่นแบบอิลาสโตไฮโดรไดนามิก

01208438 การรวมระบบยานยนต์

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01208331 และ 01208371

การพัฒนาด้วยรูปแบบวี การสร้างแบบจำลองและการจำลองการทำงาน การออกแบบที่มี แบบจำลองเป็นฐาน ระบบวงจรจำลองการพัฒนาซอฟแวร์ ระบบวงจรจำลองฮาร์ดแวร์ การตรวจสอบและการ ประเมินระบบ ชุดควบคุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ เครื่อข่ายตัวควบคุม

01208439 เทคโนโลยีการผลิตยานยนต์

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: –

กระบวนการผลิตตัวถัง กระบวนการผลิตชิ้นส่วนโลหะ พลาสติก และยางในยานยนต์ มีการศึกษา
นอกสถานที่

01208441 การเผาไหม้

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01208341

การเผาไหม้และอุณหเคมี ประเภทและสมบัติของเชื้อเพลิง จลนศาสตร์เคมีเบื้องต้น การจุดระเบิด เปลวไฟแบบผสมล่วงหน้าและไม่ผสมล่วงหน้า เปลวไฟแบบราบเรียบและปั่นป่วน การควบคุมมลพิษและผลที่มีต่อ สิ่งแวดล้อม

01208442 การจัดการและเศรษฐศาสตร์ของพลังงาน

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01208241 หรือ 01202221 และ 01205201 หรือ 01205211

สถานการณ์พลังงานและแนวคิดของการอนุรักษ์พลังงาน เทคนิคการตรวจวัดและวิเคราะห์การใช้ พลังงาน การคำนวณค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของอาคารและหลังคา การอนุรักษ์พลังงานในระบบความร้อนและ ไฟฟ้า การจัดการพลังงานในอาคารและอุตสาหกรรม การวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์พลังงานและสิ่งแวดล้อมด้านการ ใช้พลังงาน

01208443 วิศวกรรมก๊าซ

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: –

สมบัติของก๊าซและระบบการกลั่น การแยกและกระบวนการแยกก๊าซ การอัดก๊าซ การวัดก๊าซ การ คำนวณเกี่ยวกับการไหลในท่อของก๊าซ

01208444 วิศวกรรมรังสีอาทิตย์เบื้องต้น

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01208351

การคำนวณตำแหน่งของดวงอาทิตย์ การคำนวณรังสีอาทิตย์ ตัวเก็บรังสีอาทิตย์และอุปกรณ์สะสม พลังงาน การประเมินศักยภาพทางวิศวกรรมและทางเศรษฐศาสตร์ การแปลงพลังงาน การออกแบบระบบและการ ประยุกต์ใช้พลังงานแสงอาทิตย์

01208445 เครื่องยนต์กังหันก๊าซ

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01208341

ชนิดของเครื่องยนต์และการทำงาน วัฎจักรการทำงานของกังหันก๊าซ การปรับปรุงประสิทธิภาพ ของกังหันก๊าซ เครื่องยนต์กังหันก๊าซที่ใช้กับเครื่องบิน ส่วนควบของเครื่องยนต์กังหันก๊าซ

01208446 การออกแบบระบบทางความร้อน

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 001208351

แนวความคิดเบื้องต้นของอุณหพลศาสตร์ การประยุกต์ใช้กฎข้อที่หนึ่งและกฎข้อที่สองของอุณหพล ศาสตร์กับระบบทางความร้อน การถ่ายเทความร้อน การออกแบบให้ระบบใช้งานได้ซึ่งเกี่ยวข้องกับวัฎจักรการทำงานของกลจักรความร้อน ระบบทำความเย็น กังหันไอน้ำ กังหันก๊าซ เครื่องควบแน่นและเครื่องยนต์แบบลูกสูบ ชัก การวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ การสร้างสมการจากข้อมูล การจำลองระบบและการออกแบบให้เหมาะที่สุด

01208447 พลศาสตร์ของก๊าซ

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01208341

การไหลแบบยุบตัวได้ การไหลไอเซนทรอปิก คลื่นช็อกปกติ การไหลที่มีความเสียดทาน การไหลที่มี การถ่ายเทความร้อน การไหลทั่วไปในหนึ่ง สองและสามมิติ คลื่นช็อกเฉียง

01208448 พลังงานทดแทนเบื้องต้น

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: –

แหล่งและชนิดของพลังงานทดแทน กระบวนการเปลี่ยนรูปพลังงานและวิธีการเก็บอุปกรณ์และ การทำให้เกิดผลในกระบวนการเปลี่ยนรูปพลังงาน การประเมินแหล่งพลังงานทดแทน

01208449 การตรวจสอบพลังงาน

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01208241

การวิเคราะห์และการวัดสมรรถนะในระบบปรับอากาศ ระบบทำความเย็น ระบบแสงสว่างและ ระบบทำน้ำร้อนในอาคารพาณิชย์และโรงงาน เทคนิคการวัดสำหรับการตรวจสอบพลังงาน การอนุรักษ์พลังงาน

01208451 การประยุกต์ใช้งานระบบทำความเย็น

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01208352

น้ำยาทำความเย็น น้ำมันหล่อลื่น อุปกรณ์ลดความดัน ระบบควบคุมแบบไฟฟ้า ระบบตรวจวัด การ ออกแบบ ระบบท่อและถัง ระบบความเย็นแบบหลายระดับความดัน ห้องเย็น การถนอมอาหารโดยการทำให้เย็น ไครโอจีนิกส์ ความร้อนไฟฟ้า ระบบความเย็นแบบเจ็ทไอน้ำ วัฎจักรอากาศและวอร์เท็กซ์ทิวซ์ การออกแบบระบบ ทำความเย็นและการติดตั้ง

01208452 อุปกรณ์ควบคุมและการประยุกต์ใช้งานในระบบปรับอากาศ

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01208352

หน้าที่ของการควบคุมตัวแปรที่ใช้ควบคุม จุดประสงค์ของการควบคุม วิธีการควบคุม การควบคุม การไหลของของเหลว การควบคุมการไหลของอากาศ การควบคุมอุณหภูมิ การควบคุมความชื้น อุปกรณ์ควบคุม ต่าง ๆ ในระบบปรับอากาศ ศึกษาการใช้เครื่องมือ ฝึกการติดตั้ง ฝึกการบำรุงรักษาและปฏิบัติการพร้อมการเขียนรายงานประกอบ

01208453 การออกแบบระบบท่อภายในอาคาร

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01208242

เกณฑ์และมาตรฐานของระบบท่อ ระบบท่อประปาสำหรับอาคาร การเพิ่มความดันของน้ำใน ระบบท่อ หลักการคำนวณหาขนาดของเครื่องสูบน้ำหมุนเวียน การออกแบบระบบท่อระบายน้ำและท่ออากาศ การออกแบบท่อน้ำร้อน การออกแบบระบบดับเพลิง

01208454 การระบายอากาศในอุตสาหกรรม

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01208242

หลักการระบายอากาศ การเจือจาง การควบคุมความร้อน การออกแบบฮูด ฮูดสำหรับงานเฉพาะ อย่าง การออกแบบระบบระบายอากาศ อากาศเติมและอากาศหมุนเวียน การกำหนดรายการรายละเอียด การ ทดสอบระบบระบายอากาศ อุปกรณ์ทำความสะอาด

01208455 ห้องสะอาดและการประยุกต์ใช้งานระบบปรับอากาศ

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01208352

การควบคุมสภาพแวดล้อมในห้อง หลักการกรองอากาศ การเลือกและการใช้กรองอากาศ พื้นฐาน ของห้องสะอาด ความสกปรกในภาวะแวดล้อม ชนิดของห้องสะอาด การออกแบบห้องสะอาด การประหยัด พลังงาน การควบคุมการไหลของอากาศ ห้องสะอาดสำหรับงานชีววิทยา มาตรการการป้องกันอันตรายจากงาน ด้านชีววิทยา

01208461 หลักการป้องกันอัคคีภัย

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: –

หลักการป้องกันอัคคีภัย ประเภทของอัคคีภัยและการเลือกสารดับเพลิง พฤติกรรมของมนุษย์ใน เหตุการณ์เพลิงไหม้ ความปลอดภัยของชีวิตด้านอัคคีภัย หลักการป้องกันอัคคีภัยแบบพาสซีฟและแอกทีฟ ทฤษฎี ระบบดับเพลิงเบื้องต้น การออกแบบอาคารให้ปลอดภัยจากอัคคีภัย การจัดแผนป้องกันอัคคีภัย การตรวจสอบ ความปลอดภัยจากอัคคีภัย การวิเคราะห์อันตรายจากอัคคีภัย

01208462 กฎหมายควบคุมอาคารและมาตรฐานการป้องกันอัคคีภัย

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: –

กฎหมายควบคุมอาคารและมาตรฐานการป้องกันอัคคีภัย การวิเคราะห์จุดประสงค์ และการบังคับ ใช้กฎหมายควบคุมอาคาร การวิเคราะห์มาตรฐานการป้องกันอัคคีภัยสากลและของประเทศไทย ข้อบังคับและ กฎหมายท้องถิ่นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายควบคุมอาคาร พัฒนาการของกฎหมายและมาตรฐานการป้องกันอัคคีภัยในประเทศไทย

01208463 ทฤษฎีและการออกแบบระบบดับเพลิงอัตโนมัติ

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: –

ทฤษฎีและมาตรฐานของระบบดับเพลิงอัตโนมัติแบบต่าง ๆ การวิเคราะห์และการเลือกระบบหัว กระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติและอุปกรณ์ประกอบ การออกแบบระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ ระบบก๊าซ ดับเพลิง ระบบโฟม และสารเคมีแห้งดับเพลิง

01208464 ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้และระบบควบคุมควันไฟ

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: –

หลักการของระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้และอุปกรณ์ตรวจจับไฟและควันไฟ การวิเคราะห์วงจรแจ้งเหตุ เพลิงไหม้และอุปกรณ์ประกอบ มาตรฐานและการออกแบบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ และระบบควบคุมควันไฟ หลัก และการออกแบบระบบควบคุมควันไฟและระบบอัดอากาศ แบบจำลองเพลิงไหม้สำหรับระบบควบคุมควันไฟ

01208465 การวิเคราะห์ความเสี่ยงภัยในเชิงวิศวกรรมการป้องกันอัคคีภัย

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: –

ทฤษฎีและหลักการวิเคราะห์ความเสี่ยงภัยในเชิงวิศวกรรมการป้องกันอัคคีภัย การวัดและการจำแนกความเสี่ยงภัย การบริหารความเสี่ยงภัยด้วยการประกัน เครื่องมือและวิธีการจำจัดความเสี่ยงเชิงวิศวกรรม การจัดเตรียมการปรับความสูญเสีย การวิเคราะห์และการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงภัย

01208466 ปรากฏการณ์อัคคีภัยเบื้องต้น

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: –

ธรรมชาติการเผาไหม้ของอัคคีภัย การถ่ายโอนความร้อนของอัคคีภัย การจุดติดไฟ การลามไฟและ อัตราการเผาไหม้ กลุ่มควันและควันไหลใต้เพดาน ผลิตภัณฑ์การเผาไหม้ในเหตุอัคคีภัย ปรากฏการณ์อัคคีภัยใน พื้นที่ปิด

01208471 การวัดทางวิศวกรรม

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01417267

การวัดปริมาณทางวิศวกรรมให้อยู่ในรูปของสัญญาณไฟฟ้าเพื่อใช้ในการควบคุม ศึกษาและแสดง การวัดการเคลื่อนที่ ความดัน อุณหภูมิ ความเครียด การไหลของของไหล แรงและแรงบิด การตอบสนองทางพลวัติ ของเครื่องมือวัด

01208472 การออกแบบการควบคุมระบบเชิงกล

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01208371

แบบจำลองพลศาสตร์ของระบบเชิงกล การออกแบบระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ ระบบควบคุม มอเตอร์ไฟฟ้า การควบคุมแบบและการออกแบบพีแอลซี การควบคุมโดยใช้ไมโครโพรเซสเซอร์เบื้องต้น

01208473 การประยุกต์อิเล็กทรอนิกส์ในวิศวกรรมเครื่องกล

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01205201

อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ทางเครื่องกล หลักการทำงานของไดโอด แอลอีดี และทรานซิสเตอร์ หลักการ เบื้องต้นของวงจรฟิลเตอร์ ไทม์เมอร์ คอมแพเรเตอร์และระบบดิจิทัล การนำออฟแอมป์และวงจรอินติเกรตมา ประยุกต์ใช้ในการออกแบบวงจรการใช้รีเลย์ การอินเทอร์เฟสทรานสดิวเซอร์ การทำงานของเซอโวเมคคานิซึม หลักการทำงานของระบบต่าง ๆ ของโรบอติก

01208474 กำลังของของไหล

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01208242

ระบบกำลังของของไหล ทฤษฎีพื้นฐานและสัญลักษณ์ในระบบกำลังของของไหล ระบบและการ ออกแบบวงจรไฮดรอลิก ระบบและการออกแบบวงจรนิวแมติก การตรวจสอบข้อขัดข้องและการบำรุงรักษาระบบ กำลังของของไหล

01208475 การจำลองพลวัตของระบบ

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01417267

นิยามและการจำแนกระบบพลศาสตร์และส่วนประกอบ แบบคณิตศาสตร์ชนิด ตัวแปรสถานะและ แบบจำลองอินพุต-เอาต์พุต การสร้างแบบจำลองคณิตศาสตร์ของระบบไฟฟ้า ระบบทางกล ระบบของไหล ระบบ ความร้อน รวมถึงระบบผสมผสาน ระบบเชิงเส้นและการประมาณระบบที่ไม่เชิงเส้น การจำลองระบบพลศาสตร์ ด้วยซอฟต์แวร์สำเร็จ

01208476 ระบบการควบคุมแผนใหม่

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01208371

ปริภูมิเวกเตอร์แบบจำลอง แบบจำลองในรูปตัวแปรสภาวะ ผลเฉลี่ยของสมการสภาวะ ความเสถียร ระบบที่ถูกควบคุมได้ และระบบที่ถูกสังเกตได้ การกำหนดโครงสร้างลักษณะเฉพาะ ตัวสังเกตตัวแปรสภาวะ แบบบางส่วนและแบบเต็มรูป

01208477 หุ่นยนต์อุตสาหกรรมเบื้องต้น

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01208321

หุ่นยนต์อุตสาหกรรมเบื้องต้น แกนอ้างอิงของหุ่นยนต์ จลนศาสตร์ของแขนกลแบบก้าวหน้า จลนศาสตร์ของแขนกลแบบย้อนกลับ จาโคเบียนของแขนกล พลศาสตร์ของแขนกลและการควบคุมหุ่นยนต์
เบื้องต้นการกำหนดแนววิถี การออกแบบกลไก การควบคุมแบบผสมระหว่างแรงและตำแหน่งเบื้องต้น

01208478 การตรวจสอบและวิเคราะห์การสั่น

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01208322

การซ่อมบำรุงแบบคาดการณ์ การสั่นเชิงกล อนุกรมฟูเรียร์และการแปลงฟู-เรียร์แบบเร็ว การวัด และเครื่องมือวัดการสั่น อาการบกพร่องที่แสดงจากสัญญาณการสั่นและการวินิจฉัย การกำหนดช่วงการเตือน

01208479 เสียงวิศวกรรม

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: –

บทนำสำหรับวิชาว่าด้วยเสียง บทนำสำหรับการแพร่ของเสียงจากแหล่งกำเนิดเสียง การเคลื่อนที่ ของคลื่นเสียงใน 1 มิติ การเคลื่อนที่ของคลื่นเสียงใน 3 มิติ เสียงในระบบปิด การแผ่รังสีของเสียง แหล่งกำเนิดเสียง หลายแหล่ง การสะท้อน การส่งผ่าน การหักเหและการลดทอนของเสียง ปฏิบัติการเกี่ยวกับเสียง

01208481 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล II

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01208341

งานทดลองในด้านการถ่ายเทความร้อน การทำความเย็นการปรับอากาศวิศวกรรมโรงงานต้น กำลัง การแปลงผันพลังงาน กลศาสตร์ของไหลและเครื่องยนต์เผาไหม้ภายใน

01208490 สหกิจศึกษา

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: –

การปฏิบัติงานในสถานประกอบการในลักษณะพนักงานชั่วคราว เพื่อให้ได้ประสบการณ์จากการไป ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย

01208495 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมเครื่องกล

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: –

การจัดเตรียมข้อเสนอโครงงาน การตรวจเอกสารและรายงานความก้าวหน้า

01208496 เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมเครื่องกล

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: –

เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมเครื่องกลในระดับปริญญาตรี หัวข้อเรื่องเปลี่ยนไปในแต่ละภาคการศึกษา

01208497 สัมมนา

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: –

การนำเสนอ และอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจทางวิศวกรรมเครื่องกลในระดับปริญญาตรี

01208498 ปัญหาพิเศษ

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: –

การศึกษาค้นคว้าทางวิศวกรรมเครื่องกลระดับปริญญาตรี และเรียบเรียงเขียนเป็นรายงาน

01208499 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01208495

โครงงานที่น่าสนใจในแขนงต่าง ๆ ของวิศวกรรมเครื่องกล

หลักสูตร

ปริญญาตรี

บัณฑิตศึกษา

หลักสูตรนานาชาติ

 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

 

01208511 การวิเคราะห์ทางวิศวกรรมสําหรับวิศวกรเคร่ืองกล

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: –

การแก้ปัญหาสมการอนุพันธ์ธรรมดา สมการอนุพันธ์ย่อย ปัญหาค่าขอบเขตตัวแปรเชิงซ้อน เทคนิคการแปลงประมวลการส่งแบบรักษารูปเดิม วิธีการกําหนดและแก้ปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับ วิศวกรรมเครื่องกล

01208521 กลศาสตร์ความต่อเน่ือง

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: –

แนะนํากลศาสตร์ความต่อเน่ือง เวกเตอร์และคาร์ทีเซียนเทนเซอร์ จลนศาสตร์ของ ความต่อเนื่อง ความเค้น กฎการอนุรักษ์และความสมดุล สมการคอนสทิทูทีฟ สภาพยืดหยุ่นเชิงเส้น กลศาสตร์ของไหล

01208522 ทฤษฎีของความยืดหยุ่น

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: –

สมการพื้นฐานทางกลศาสตร์ของวัตถุยืดหยุ่น ปัญหาในระนาบ การโค้ง การบิดและ การยืดของวัตถุเหลี่ยม ปัญหาในสามมิติ การแพร่ของคล่ืนในตัวกลางยืดหยุ่น การหาค่าโดยวิธีประมาณ ทฤษฎีของพลาสติกซิตีเบื้องต้น

01208523 ทฤษฎีของแผ่นราบและเปลือกบาง

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: –

ทฤษฎีของแผ่นราบรูปส่ีเหล่ียมและรูปวงกลม แผ่นโค้งบางของการหมุน แผ่นโค้งท่ีมี ความแข็งตึงดัด การตอบสนองทางพลวัตของแผ่นราบและเปลือกบาง

01208524 ทฤษฎีของสภาพพลาสติก

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: –

การทดสอบขั้นพื้นฐาน เทนเซอร์ความเค้น เทนเซอร์ความเครียด เกณฑ์ความเสียหาย ความสัมพันธ์ของความเค้นและความเครียดในช่วงยืดหยุ่น ความสัมพันธ์ของความเค้นและความเครียด ในช่วงพลาสติก การประยุกต์ทฤษฎีสภาพพลาสติกกับปัญหาอิลาสโตพลาสติก ทฤษฎีสลิปไลน์ฟิลด์

01208525 กลศาสตร์การแตกร้าว

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: –

แนวคิดการออกแบบ การวิเคราะห์ และวิธีการทดสอบเพ่ือประกันความปลอดภัยของ โครงสร้าง พารามิเตอร์ของวัสดุที่ใช้ในการกําหนดลักษณะของวัสดุ วิธีการตรวจสอบวัสดุแบบไม่ทําลาย กลไกการแตกร้าวในฐานะพื้นฐานของการพิจารณาสาเหตุของการพิบัติ

01208526 วัสดุประกอบทางวิศวกรรมเคร่ืองกล

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: –

ชนิดของวัสดุผสม พฤติกรรมเชิงกลของวัสดุประกอบ วัสดุประกอบเสริมด้วยเส้นใย แบบอัดซ้อน การผิดรูปแบบยืดหยุ่นของการอัดซ้อน และความแข็งแรงของวัสดุประกอบ

01208527 วิธีชิ้นประกอบจํากัดในการวิเคราะห์ความเค้น

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: –

การใช้วิธีการแปรผันในการสร้างระเบียบวิธีชิ้นประกอบจํากัด เทคนิคการสร้างเมทริกซ์ ลักษณะเฉพาะของชิ้นประกอบและการประกอบเมทริกซ์เหล่านี้เข้าด้วยกัน หลักของพลังงานศักย์ ต่ําสุด หลักของการย้ายท่ีเสมือน การประยุกต์กับปัญหาในการวิเคราะห์ความเค้น การใช้คอมพิวเตอร์ กับระเบียบวิธีชิ้นประกอบจํากัด

01208528 การวิเคราะห์ความเค้นโดยการทดลอง

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: –

ทฤษฎีการประยุกต์ของการยืดหยุ่นโปร่งแสง เคร่ืองวัดความเครียดด้วยไฟฟ้าและ การวิเคราะห์ความเค้นโดยการทดลองด้วยวิธีเคลือบแลคเคอร์สําหรับภาระสถิตและภาระพลวัตการ ประเมินผลเชิงวิเคราะห์

01208529 การออกแบบเคร่ืองจักรกลขั้นสูง

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: –

การวิเคราะห์ความเค้นและการโก่งงอเน่ืองจากภาระท่ีซับซ้อนการแก้ปัญหาต่างๆเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อแสดงถึงวิธีการวิเคราะห์และการหาคําตอบการออกแบบโครงงานเร่ิมแรก

01208531 การออกแบบภาชนะความดัน

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: –

การประยุกต์ทฤษฎีของแผ่นราบและเปลือกบาง ในการออกแบบและสร้างภาชนะทน ความดัน รูปทรงกระบอกและทรงกลม วิธีการออกแบบและการทดสอบถังบรรจุก๊าซ รายละเอียด ข้อกําหนดของภาชนะทนความดัน และการตรวจสอบแบบไม่ทําลาย

01208532 เทคโนโลยีรถไฟขั้นสูง

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: –

วิวัฒนาการของเทคโนโลยีรถไฟในประเทศไทยและต่างประเทศ เทคโนโลยีรถจักรดีเซลไฟฟ้า เทคโนโลยีรถจักรไฟฟ้า สมรรถนะในการขับเคล่ือนของรถจักร การปฏิสัมพันธ์ของล้อและรางรถไฟ พลศาสตร์ของชุดล้อรถไฟ พลศาสตร์ของชุดล้อและแคร่ล้อรถไฟ พลศาสตร์ของรถไฟ เสถียรภาพของ รถไฟ การทดสอบรถจักร

01208533 ระบบควบคุมขบวนรถไฟ

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: –

วิวัฒนาการของระบบอาณัติสัญญาณ เทคโนโลยีสัญญาณไฟสี เทคโนโลยีระบบการ จัดการการจราจรรถไฟของยุโรป การออกแบบพื้นฐานระบบอาณัติสัญญาณ ระบบทํางานสัมพันธ์กันของ การควบคุมรถไฟ อุปกรณ์ตามแนวเส้นทางรถไฟ อุปกรณ์ระบบอาณัติสัญญาณในขบวนรถ ระบบควบคุม การเดินรถไฟจากส่วนกลาง ระบบตรวจจับตําแหน่งขบวนรถ เทคโนโลยีการควบคุมขบวนรถไฟแบบใช้การ สื่อสาร การจําลองแบบระบบควบคุมขบวนรถไฟ

01208534 การจัดการการขนส่งสินค้าทางราง

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: –

ประเภทของการขนส่งสินค้า ระบบรถไฟดีเซล และ ระบบรถไฟฟ้า ความจุของเส้นทาง การขนส่งสินค้าระหว่างโหมดขนส่ง การซ้อนตู้ขนส่งสินค้าบนรถไฟ ขอบเขตของขบวนรถไฟในการขนถ่าย สินค้า กําลังและสมรรถนะหัวรถจักร ย่านขนถ่ายขบวนรถสินค้า หรือ ย่านตู้สินค้า และย่านสับเปล่ียน การจัดการการขนส่งสินค้าทางราง เศรษฐศาสตร์ของการขนส่งสินค้าทางราง การประยุกต์ใช้กับระบบ รถไฟของไทย

01208535 การจัดการการเดินรถไฟและการบํารุงรักษา

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: –

หลักการการเดินรถไฟ ระบบรถไฟดีเซลและระบบรถไฟฟ้า การเดินรถโดยสารและรถ ขนส่งสินค้าในเส้นทางหลัก การเดินรถไฟฟ้าในเมือง ศูนย์บํารุงรักษารถไฟและโรงงาน การบํารุงรักษาทาง ถาวร การบํารุงรักษาระบบจ่ายไฟฟ้า การบํารุงรักษาระบบอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม การ บํารุงรักษาประตูก้นชานชาลาและระบบเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ การบํารุงรักษาระบบให้บริการในอาคาร ระบบการจัดการการบํารุงรักษา

01208541 อุณหพลศาสตร์คลาสสิก

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: –

ความสัมพันธ์ทางอุณหพลศาสตร์ทั่วไป สมการของสภาวะสําหรับก๊าซจริงระบบหลาย องค์ประกอบ สมดุลของสถานะหลายองค์ประกอบ ระบบท่ีเก่ียวข้องกับสนามแรงภายนอก กฎข้อท่ีสาม ของอุณหพลศาสตร์ สมดุลทางปฏิกิริยา

01208542 กลศาสตร์ของไหลขั้นสูง

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: –

กฎของการอนุรักษ์ จลนศาสตร์ของการไหล รูปพิเศษของสมการท่ีเก่ียวข้องกับการ ไหล การไหลเชิงศักย์ในสองมิติ การไหลเชิงศักย์ในสามมิติ คล่ืนพื้นผิวการหาผลเฉลยแบบแน่นอน การ หาผลเฉลยของการไหลที่มีตัวเลขเรย์โนล์ดต่ํา ช้ันชิดผิว คลื่นกระแทก

01208543 ทฤษฎีชั้นชิดผิว

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: –

แนวความคิดของการไหลแบบราบเรียบและปั่นป่วน แนวความคิดของช้นชิดผิว ที่มา ของสมการการเคล่ือนท่ีของไหลหนืดแบบยุบตัวได้ (สมการเนเวียร์-สโตคส์) สมบัติทั่วไปของสมการ เนเวียร์-สโตคส์ การประมาณค่าช้นชิดผิวด้วยวิธีความคล้ายคลึงและวิธีอินทิเกรต การไหลภายในท่อ การไหลออกจากหัวฉีด การไหลผ่านพื้นผิวและชิ้นส่วนที่หมุน

01208544 พลศาสตร์ของก๊าซ

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: –

ความสัมพันธ์ทางอุณหพลศาสตร์ การไหลอย่างสม่ําเสมอในหน่ึงมิติ คล่ืนและการ เคล่ือนท่ีแบบกระตุกในการไหลแบบไม่สม่ําเสมอในหนึ่งมิติและในการไหลอย่างสม่ําเสมอในสองมิติ ทฤษฎีการรบกวนขนาดเล็กสําหรับปีกและลําตัว อิทธิพลของความหนืด

01208545 การจําลองการไหลแบบปั่นป่วน

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: –

แนวคิดและความสําคัญของการจําลองความปั่นป่วนกับการคํานวณทางวิศวกรรม สมการนาวิเออร์สโตกส์แบบเฉล่ียของเรย์โนลด์ การจําลองความปั่นป่วนโดยใช้แนวคิดของความหนืดหมุน วน แบบจําลองความปั่นป่วนเชิงพีชคณิต แบบจําลองความปั่นป่วนชนิด 1สมการ และชนิด 2 สมการ การ จําลองความปั่นป่วนแบบเชิงเส้นและไม่เชิงเส้น การประยุกต์แบบจําลองความปั่นป่วนกับระเบียบวิธี พลศาสตร์เชิงคํานวณ

01208546 วิธีปริมาตรจํากัดสําหรับพลศาสตร์ของไหลเชิง

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: –

แนวคิดและความสําคัญของพลศาสตร์ของไหลเชิงคํานวณและระเบียบวิธีปริมาตร จํากัด สมการการเคล่ือนท่ีสําหรับการไหลและการถ่ายโอนความร้อน การประยุกต์ระเบียบวิธีปริมาตร จํากัดกับการถ่ายโอนความร้อน กระบวนงานการหาผลเฉลยด้วยระเบียบวิธีเชิงตัวเลขแบบทําซํ้า ปัญหา การไหลผ่านสิ่งกีดขวาง การประยุกต์ระเบียบวิธีปริมาตรจํากัดสําหรับปัญหาทางวิศวกรรม

01208547 การถ่ายเทความร้อนโดยการนํา

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: –

หลักของการนําความร้อนในเนื้อวัตถุแข็งท่ีมีคุณสมบัติเหมือนกันและต่างกัน วิธีการ แก้ปัญหาของการนําความร้อนแบบสม่ําเสมอและแบบแปรผันในหน่ึง สอง และสามมิติ แหล่งความร้อน ภายใน การไหลของความร้อนเป็นช่วงจังหวะ ปัญหาเก่ียวกับการเปล่ียนสถานะและเทคนิคการวิเคราะห์ โดยประมาณ

01208548 การถ่ายเทความร้อนโดยการพา

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: –

หลักการพาและการเคลื่อนท่ีของมวล รวมถึงปรากฏการณ์เก่ียวกับช้นชิดผิวในการไหล แบบราบเรียบและปั่นป่วน การไหลภายในท่อ การถ่ายเทความร้อนในการไหลแบบความเร็วสูง การ แก้ปัญหาโดยวิธีเชิงตัวเลข

01208549 การถ่ายเทความร้อนโดยการแผ่รังสี

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: –

การสร้างกฎของการแผ่รังสีของวัตถุดํา การวิเคราะห์วัตถุเทาและไม่เทา สมบัติการแผ่ รังสีของวัตถุ การวิเคราะห์การแผ่รังสี โครงข่ายแบบเป็นระเบียบและแบบกระจัดกระจายการแผ่รังสีของ ก๊าซ การวัดการแผ่รังสีความร้อน วิธีการแก้ปัญหา โดยการวิเคราะห์และวิธีเชิงตัวเลข

01208551 การเพ่ิมการถ่ายเทความร้อน

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: –

การใช้อนุภาคนาโน พื้นที่ผิวส่วนขยาย พื้นที่ผิวขรุขระ การไหลแบบหมุนควง วัสดุพรุน การสั่นสะเทือน การพ่นอัดกระแทก คล่ืนเสียง สนามแม่เหล็กไฟฟ้า และจุดปั่นป่วน รวมไปถึงเทคนิคการ แสดงลักษณะการไหลและการคํานวณทางความร้อนโดยการใช้ผลึกเหลวและพลศาสตร์ของไหลเชิง คํานวณ

01208552 ระบบความร้อน

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: –

การออกแบบเชิงวิศวกรรม การออกแบบระบบความร้อนท่ีใช้งานได้ การประเมินผล ทางเศรษฐศาสตร์วิศวกรรมสําหรับการออกแบบ การจําลองอุปกรณ์ทางความร้อน การจําลองคล้ายจริง ของระบบทางความร้อน การหาค่าเหมาะท่ีสุด ระเบียบวิธีการสืบหาคําตอบ การโปรแกรมแบบพลวัต แบบเรขาคณิต และแบบเส้นตรงสําหรับระบบความร้อน

01208553 ระบบทําความเย็นขั้นกลาง

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: –

การทําความเย็นแบบอัดไอ และแบบดูดซึม ภาระทําความเย็น การออกแบบส่ิงอํานวย ความสะดวกในการทําความเย็น ระบบแช่แข็ง อุปกรณ์ท่ีใช้ในการทําความเย็น วิธีปฏิบัติของระบบทําความ เย็น

01208554 การเผาไหม้ขั้นกลาง

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: –

ชนิดของเชื้อเพลิง เคมีความร้อน จลนพลศาสตร์เคมีเบื้องต้น กลไกเคมี สมการการ อนุรักษ์อย่างง่ายสําหรับการไหลท่ีไม่ทําปฏิกิริยาและการทําปฏิกิริยา เปลวไฟแบบราบเรียบและแบบ ปั่นป่วนที่มีการผสมกันล่วงหน้า เปลวไฟแบบราบเรียบและแบบปั่นป่วนที่ไม่มีการผสมกันล่วงหน้า การ ระเหยตัวและการลุกไหม้ของหยดของเหลว การก่อตัวของสารมลพิษ กรณีศึกษา

01208555 เครื่องยนต์เผาไหม้ภายในขั้นสูง

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: –

กระบวนการเผาไหม้ในเครื่องยนต์เผาไหม้ภายใน การวิเคราะห์กฎข้อท่ี 1 และกฎ ข้อท่ี 2 สําหรับกระบวนการเผาไหม้ การสร้างแบบจําลองเคร่ืองยนต์ การเกิดขึ้นของสารมลพิษ กระบวนการเผาไหม้แบบทั่วไปและแบบทางเลือก เทคโนโลยีข้นสูงในระบบเคร่ืองฟอกไอเสียเชิงเร่ง ปฏิกิริยา

01208556 การหล่อลื่น

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: –

ทฤษฎีของการหล่อล่ืน ทฤษฎีไฮโดรไดนามิกของแบร่ิง สมบัติของวัสดุหล่อล่ืนวิธีการ ทดสอบ วิธีการหล่อล่ืนและการใช้ประโยชน์ การศึกษาถึงความต้องการในการหล่อล่ืนของเครื่องจักรกล แบบต่าง ๆ

01208557 การวิเคราะห์พลังงานทดแทนและการประเมิน

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: –

การศึกษาความเป็นไปได้ของพลังงานทดแทน ความเหมาะสมทางส่ิงแวดล้อมและทาง
เศรษฐศาสตร์ สภาพพร้อมใช้งานของทรัพยากรตามเวลา และสถานที่

01208558 การออกแบบและประเมินระบบพลังงานแสงอาทิตย์ขั้นสูง

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: –

การถ่ายเทพลังงานแสงอาทิตย์และการประยุกต์กับตัวเก็บรังสีอาทิตย์สมดุลของพลังงานสําหรับตัวเก็บรังสีอาทิตย์ ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องกับการนําพลังงานแสงอาทิตย์มา ประยุกต์ การแปลงผันพลังงาน พลังงานชีวมวล พลังงานลม พลังงานใต้พิภพ

01208559 การจําลองการใช้พลังงานของระบบในอาคาร

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: –

แนะนําโปรแกรมการจําลองสําหรับวิเคราะห์ภาระการใช้พลังงานและสมรรถนะการใช้
พลังงานของระบบในอาคาร เรียนรู้ภาษาท่ีใช้ในการเขียนโปรแกรมและวิธีการจําลองระบบสําหรับ ประมาณปริมาณการใช้พลังงานในระบบทําความร้อน ระบบระบายอากาศและระบบทําความเย็นได้ และ วิธีการสอบเทียบผลการจําลองและการวิเคราะห์ตัวแปรที่มีผลต่อปริมาณการใช้พลังงาน

01208561 การตัดโลหะทางวิศวกรรมเครื่องกล

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: –

กระบวนการตัดและเคร่ืองมือ กลศาสตร์ของการตัดแนวฉากและการตัดแนวเฉียง อุณหภูมิในการตัดโลหะ การสึกหรอและอายุการใช้งานของมีดตัด ความขรุขระของพื้นผิว การวิเคราะห์ ทางเศรษฐศาสตร์ในกระบวนการตัดชิ้นงานโลหะ การควบคุมเศษโลหะ การออกแบบสําหรับกระบวนการ ตัดโลหะ การสั่นสะเทือนในการตัดชิ้นงานโลหะ

01208562 กรรมวิธีการเปล่ียนรูปของวัสดุ

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: –

ทฤษฎีการเปล่ียนรูปของวัสดุทางด้านกลศาสตร์และด้านโลหศาสตร์ ทฤษฎีของ พลาสติกซิตี้เบื้องต้น แผนภาพการไหลของความเค้น หลักของโลหะ หลักของความเสียดทานในการ ขึ้นรูปโลหะ การตี การรีด การอัดขึ้นรูป การดึง การเปล่ียนรูปโดยใช้พลังงานสูง เทคนิคการเปล่ียนรูป วัสดุโดยไม่มีเศษ และแนวความคิดของระบบการผลิต

01208563 พฤติกรรมทางกลของวัสดุ

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: –

การเปล่ียนรูปวัสดุให้มีความสมบูรณ์ทางโครงสร้างในช่วงกว้างท้งด้านกลศาสตร์ความ
ต่อเนื่องและระดับอะตอม หลักการคลาดเคล่ือนท่ีของการเปล่ียนรูปแบบพลาสติก ความสัมพันธ์ระหว่าง โครงสร้างขนาดเล็กและสมบัติทางกล ปรากฏการณ์ของการคืบ ความล้าและความแตกร้าว

01208564 การเลือกวัสดุทางวิศวกรรมเคร่ืองกล

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: –

สมบัติและการเลือกใช้วัสดุ วัสดุโลหะและกระบวนการแปรรูป วัสดุพอลิเมอร์และ กระบวนการแปรรูปวัสดุเซรามิกส์และกระบวนการแปรรูป วัสดุประกอบและกระบวนการแปรรูป ความ ล้มเหลวของชิ้นใช้งาน และการป้องกันการกัดกร่อน กระบวนการคัดเลือกวัสดุวิศวกรรม เศรษฐศาสตร์ ของวัสดุ กรณีศึกษา

01208565 วิศวกรรมผันกลับ

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: –

การวิเคราะห์และการศึกษาทางเรขาคณิต สมบัติของวัสดุและกระบวนการผลิตของ ผลิตภัณฑ์และชิ้นงานต้นแบบเพ่ือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และเพ่ือการสร้างอะไหล่ทดแทน

01208566 การผลิตและการตัดเฉือนในระดับไมโคร

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: –

ทฤษฎีกระบวนการตัดเฉือนในระดับไมโคร กลศาสตร์ของการตัดเฉือนในระดับไมโคร เคร่ืองมือตัดเฉือนในระดับไมโคร เคร่ืองจักรกลความแม่นยําสูง การออกแบบและวิเคราะห์เคร่ืองจักรกล ความแม่นยําสูง วัสดุวิศวกรรมสําหรับการตัดเฉือนในระดับไมโคร โมเดลและการจําลองของการตัดเฉือน ระดับไมโคร การประยุกต์ใช้งานของการตัดเฉือนระดับไมโคร

01208571 การจําลองและการวิเคราะห์ระบบพลศาสตร์

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: –

การจําลองพลวัตของระบบเคร่ืองกลไม่เชิงเส้น ระบบไฟฟ้า ระบบเคร่ืองกลไฟฟ้า ระบบความร้อน และระบบของไหล การแทนแบบจําลองโดยใช้ตัวแปรสถานะข้อมูลขาเข้าขาออก รูปแบบ เมตริกซ์ และแผนภาพบล็อก การทําให้เป็นเชิงเส้น การวิเคราะห์โดเมนเวลาและความถ่ี การจําลองเชิง คํานวณ

01208572 ทฤษฎีระบบเชิงเส้น

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: –

ปริภูมิเชิงเส้น ตัวดําเนินการเชิงเส้น ฐาน ปริภูมิย่อย ค่าลักษณะเฉพาะ เวกเตอร์ ลักษณะเฉพาะรูปแบบบัญญัติ สมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้น ผลต่างเชิงเส้น ตัวแทนทางคณิตศาสตร์ แนวคิด ทฤษฎีระบบ แนวคิดการออกแบบการควบคุม

01208573 การควบคุมกําลังของของไหล

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: –

ระบบควบคุมท่ีใช้ไฮดรอลิกและนิวเมติกและส่วนประกอบอ่ืนๆการประยุกต์หลัก พื้นฐานจากกลศาสตร์ของของไหล อุณหพลศาสตร์และพลศาสตร์ ในระบบควบคุมท่ีมีการป้อนกลับแบบ สถิตและพลวัต วิเคราะห์และออกแบบเก่ียวกับระบบควบคุมของของไหลและผลของพฤติกรรม ส่วนประกอบ ระเบียบวิธีพารามิเตอร์แบบกระจายและแบบรวม

01208574 ระบบควบคุมเชิงเส้นสําหรับหลายตัวแปร

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: –

แนวคิดการออกแบบการควบคุมสําหรับระบบเชิงเส้นหลายตัวแปร การวิเคราะห์การ
ตอบสนองความถ่ีแบบหลายตัวแปรสภาพไว สภาพทนทาน ภาวะถ่วงดุลของการออกแบบ การวางโพล การออกแบบตัวสังเกต วิธีการออกแบบเกาส์เซียนกําลังสองเชิงเส้น

01208575 การวิเคราะห์เชิงตัวเลขสําหรับวิศวกรเคร่ืองกล

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: –

แนวคิดของผลต่างอันตะ ปัญหาสภาวะสม่ําเสมอในหน่ึงมิติ ปัญหาสภาวะสม่ําเสมอ ในสองมิติ ปัญหาชั่วครู่ในหน่ึงมิติ การแสดงผลในรูปเมทริกซ์ วิธีการแก้ปัญหาต่าง ๆ ระเบียบวิธีเกา เซียน ระเบียบวิธีเกาไซเดิล ระเบียบวิธีออยเลอร์ ระเบียบวิธีแครงค์นิโคลสัน ระเบียบวิธีอิมพลิซิต เสถียรภาพเชิงตัวเลข ปัญหาข้นสูง แนวคิดของแคลลูลัสของการแปรเปล่ียนและชิ้นประกอบจํากัด

01208576 เครือข่ายประสาทเทียมทางวิศวกรรมเครื่องกล

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: –

เครือข่ายประสาทเชิงชีวภาพ ประวัติและความสําคัญของเครือข่ายประสาทเทียม หน่วยประสาทเทียมเชิงตรรกะ แบบจําลองและสถาปัตยกรรมของเครือข่ายประสาทเทียม หลักการเรียนรู้ และทํางานของเครือข่ายประสาทเทียมแบบมีการกํากับดูแลและไม่มีการกํากับดูแล

01208577 ระบบเครื่องกลไฟฟ้า

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: –

การออกแบบอิเล็กทรอนิกส์เชิงแอนะล็อก ตัวรับรู้ อุปกรณ์ส่งกําลัง ตัวกรอง ตัว ควบคุม ตัวขยาย และตัวควบคุมดิจิทัล

01208578 ระบบควบคุมดิจิทัล

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: –

การชักตัวอย่างและการบูรณะข้อมูล การแปลงแซดและตัวแปรสถานะและการอธิบาย ระบบเวลาไม่ต่อเน่ือง การจําลองและการระบุ การวิเคราะห์และการออกแบบโดยใช้โลคัสของราก การ ตอบสนองความถ่ี การเทคนิคปริภูมิสถานะ การควบคุมท่ีเหมาะสมท่ีสุด

01208579 อุปกรณ์และการประมวลสัญญาณสําหรับการวัดทางกล

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: –

หลักการและลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์ ประเภทของการแทรกสอด และระเบียบ วิธีการกําจัดลักษณะเฉพาะของตัวแปรสัญญาณสําหรับการวัด อุณหภูมิ แรง ความดัน การกระจัด การ ไหล และระดับของเหลว ส่วนประกอบและวงจรสําหรับการประมวลผล การเช่ือมโยงแทรนส์ดิวเซอร์ การ แปลงแอนาล็อกไปดิจิทัลและดิจิทัลไปแอนาล็อก การประมวลข้อมูลโดยใช้คอมพิวเตอร์

01208581 ระบบไม่เชิงเส้นทางวิศวกรรมเครื่องกล

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: –

สมบัติพื้นฐานของระบบไม่เชิงเส้นอันดับท่ีสอง เสถียรภาพอินพุต เอาต์พุต เสถียรภาพ สัมบูรณ์ การวิเคราะห์โดเมนความถ่ี การรบกวนและการเฉล่ีย

01208582 วิธีคอมพิวเตอร์สําหรับการวิเคราะห์การสั่นสะเทือน

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: –

ระบบสั่นสะเทือน การสั่นสะเทือนของระบบก้อนมวลและระบบต่อเน่ือง วิธีคํานวณ ความถ่ีธรรมชาติ การวิเคราะห์ฐานนิยมและการตอบสนองตามเวลา วิธีชิ้นประกอบจํากัดในการวิเคราะห์ การสั่นสะเทือน การจําลองวิธีชิ้นประกอบจํากัดสําหรับการวิเคราะห์การสั่นสะเทือน

01208583 วิทยาการหุ่นยนต์ (Robotics)

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: –

เคร่ืองมือทางคณิตศาสตร์ในการจําลอง และวิเคราะห์ระบบหุ่นยนต์ แบบจําลองทาง จลศาสตร์และทางพลศาสตร์ การวางแผนการเคล่ือนท่ี การรับรู้การควบคุมการเคล่ือนท่ีสัมผัส
สั่นสะเทือน

01208584 การสั่นสะเทือนแบบไม่เชิงเส้น

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: –

ระเบียบวิธีการรบกวน สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย และสมการเชิงอนุพันธ์สามัญไม่เชิงเส้น แบบอ่อน การปรับภายใน ความอิ่มตัว การสั่นพ้อง โหมดปกติแบบไม่เชิงเส้น ฐานนิยมไม่เชิงเส้นปกติ

01208585 พลศาสตร์ของยานยนต์

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: –

กลศาสตร์ของยางสูบลม ลักษณะของการหยุด อากาศพลศาสตร์ และการบังคับเลี้ยว สมการการเคลื่อนที่ ลักษณะการตอบสนองการแขวนลอย แบบจําลองการขับข่ียานยนต์

01208586 ระบบควบคุมยานยนต์

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: –

การสร้างแบบจําลอง การจําลองแบบ การวิเคราะห์และการออกแบบระบบควบคุมยานยนต์

01208587 การควบคุมแบบอัตโนมัติขั้นสูง

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: –

ทฤษฎีของการควบคุมคลาสสิก พีชคณิตเชิงเส้น ตัวแปรสถานะภาพ การพัฒนา สมการพลวัต ระบบควบคุมแบบมีตัวแปรหลายตัว ความสามารถควบคุมได้และความสามารถตรวจตราได้ ของระบบเชิงเส้น ระบบไม่เป็นเชิงเส้น เสถียรภาพของระบบเชิงเส้นและไม่เป็นเชิงเส้น การออกแบบตัว ควบคุมแบบป้อนกลับสําหรับระบบเชิงเส้น

01208588 พลศาสตร์ขั้นสูง

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: –

ความสัมพันธ์ทางพลศาสตร์เบื้องต้น หลักการแปรผันและสมการของลากรองจ์ ทฤษฎีไจโร สมการแฮมิลตัน และแคนอนิคัลแบบบัญญัติ ทฤษฎีแฮมิลตัน-จาโคบี การประยุกต์ทาง วิศวกรรม

01208589 การสั่นสะเทือนทางกลขั้นสูง

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: –

การวิเคราะห์ทางพลวัตของระบบสั่นสะเทือนแบบอิสระหลายข้น การวิเคราะห์แบบ
ลากรานซ์ วิธีเมทริกซ์และวิธีเชิงตัวเลข การกระทบและการเปล่ียนแปลงชั่วครู่ทางกล การวิเคราะห์ทาง พลวัตของตัวกลางต่อเน่ือง การวิเคราะห์การสั่นสะเทือน และการเคล่ือนของคล่ืนในเส้นเชือก แท่ง ยืดหยุ่น คาน แผ่นราบและลําของไหล การแพร่ของคล่ืนแผ่นดินไหว

01208591 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมเคร่ืองกล

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: –

ระเบียบวิธีวิจัยทางด้านวิศวกรรมเคร่ืองกล การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยการเขียนรายงานการวิจัยในวิศวกรรมเคร่ืองกลการใช้เคร่ืองมือในการวิจัย ด้านวิศวกรรมเคร่ืองกลหลักวิธีปฏิบัติการท่ีถูกต้องการประยุกต์ซอฟต์แวร์ในการควบคุมเคร่ืองมือวัดและ การวิเคราะห์ข้อมูล

01208596 เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมเครื่องกล

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: –

เร่ืองเฉพาะทางวิศวกรรมเคร่ืองกลในระดับปริญญาโท หัวข้อเร่ืองเปล่ียนแปลงไป ในแต่ละภาคการศึกษา

01208597 สัมมนา

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: –

การนําเสนอและอภิปรายหัวข้อท่ีน่าสนใจทางวิศวกรรมโดยผู้เช่ียวชาญภายนอกและ คณาจารย์ การเย่ียมชมภาคอุตสาหกรรม

01208598 ปัญหาพิเศษ

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: –

การศึกษาค้นคว้าทางวิศวกรรมเคร่ืองกลในระดับปริญญาโทและเรียบเรียงเขียนเป็นรายงาน

01208598 ปัญหาพิเศษ

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: –

การศึกษาค้นคว้าทางวิศวกรรมเคร่ืองกลในระดับปริญญาโทและเรียบเรียงเขียนเป็นรายงาน

01208599 วิทยานิพนธ์

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: –

วิจัยในระดับปริญญาโท และเรียบเรียงเขียนเป็นวิทยานิพนธ์

หลักสูตร

ปริญญาตรี

บัณฑิตศึกษา

หลักสูตรนานาชาติ

 

International Undergraduate Program (IUP):

The department offers a four-year curriculum to prepare the students for professional practice in a broad spectrum of industrial activities. The curriculum is accredited by the Board of Engineering Profession of Thailand. The total number of credits required is 150, including Apprenticeship at least in a total of 240 hours.

International Collaboration

The Department is aware of the need for continual development to meet the demand of the disciples to work with new high technology industries. Consequently, it is engaged in both establishing close relation with the industries and international institutions as well as seeking additional resources for new laboratory equipment and support facilities. The department has a number of collaboration activities in both academic and research with the world leading industrial companies and international institutions such as Auto Alliance Thailand, PTT, the University of Wollongong, Australia, the University of Miami and Utah State University, USA.

Click here for more information.