รายนามทำเนียบหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

รศ.รอ.หลาบ รับสิริ

ปี พ.ศ. 2520

รศ.สุรพล พฤกษพานิช

ปี พ.ศ. 2520-2522

ผศ.ดร.วันชัย พานิชพัฒน์

ปี พ.ศ. 2522-2524

รศ.วีระศักดิ์ กรัยวิเชียร

ปี พ.ศ. 2524-2526

ผศ.ดร.พิพล บุญจันต๊ะ

ปี พ.ศ. 2526-2528

รศ.ดร.ศานติ วิริยะวิทย์

ปี พ.ศ. 2528-2534

รศ.สมพงษ์ พิเชฐภิญโญ

ปี พ.ศ. 2534-2536

รศ.ธีระยุทธ สุวรรณประทีป

ปี พ.ศ. 2536-2538

รศ.สมาน เจริญกิจพูลผล

ปี พ.ศ. 2538-2540

รศ.ดร.สันติ ลักษิตานนท์

ปี พ.ศ. 2540-2541

ผศ.มยุรี เทศผล

ปี พ.ศ. 2541-2545

รศ.ดร.ธัญญะ เกียรติวัฒน์

ปี พ.ศ. 2545-2549

ผศ.ดร.พลกฤษ กฤชไมตรี

ปี พ.ศ. 2549-2550

รศ.ดร.ชวลิต กิตติชัยการ

ปี พ.ศ. 2550-2557

ผศ.ดร.ประพจน์ ขุนทอง

ปี พ.ศ. 2557-2565

รศ.ดร.วีรชัย ชัยวรพฤกษ์

ปี พ.ศ. 2565-ปัจจุบัน