บุคลากร

ครูช่าง

นาย สมปอง อินทอง

เจ้าหน้าที่วิจัย

ห้องทำงาน: RDiPT ชั้น 4
เบอร์ติดต่อ: 02-797-0999
ต่อ 1803-1804
อีเมล์: Sompong.i@ku.th

นาย สุเมธ เชื้อสุดใจ

ช่างเทคนิค

ห้องทำงาน: อ.6 ชั้น
เบอร์ติดต่อ: 02-797-0999
ต่อ 1803-1804
อีเมล์: fengsmc@ku.ac.th

นาย วสรรค์ ใจซื่อกุล

พนักงานห้องปฏิบัติการ

ห้องทำงาน: RDiPT ชั้น 4
เบอร์ติดต่อ: 02-797-0999
ต่อ 1803-1804
อีเมล์: fengwaj@ku.ac.th

นาย มารุศ ชาวไร่

ช่างเทคนิค

ห้องทำงาน: อ.6 ชั้น
เบอร์ติดต่อ: 02-797-0999
ต่อ 1803-1804
อีเมล์: fengmrc@ku.ac.th

นาย เลิศ ทองเจือ

วิศวกร

ห้องทำงาน: RDiPT ชั้น 3
เบอร์ติดต่อ: 02-797-0999
ต่อ 1803-1804
อีเมล์: lert.t@ku.th

นาย พงษ์ศักดิ์ รุจิพืช

วิศวกร

ห้องทำงาน: RDiPT ชั้น 1
เบอร์ติดต่อ: 02-797-0999
ต่อ 1803-1804
อีเมล์: pongsak.r@ku.th

นาย อนุชา พิสุทธิพงษ์บูรณ์

วิศวกรเครื่องกล

ห้องทำงาน: RDiPT ชั้น 3
เบอร์ติดต่อ: 02-797-0999
ต่อ 1803-1804
อีเมล์: anucha.p@ku.th

นาย สุนัน ภิณโฑแก้ว

พนักงานห้องปฏิบัติการ

ห้องทำงาน: RDiPT ชั้น 4
เบอร์ติดต่อ: 02-797-0999
ต่อ 1803-1804
อีเมล์: sunan.ph@ku.ac.th

นาย สุวัตร เกษมพุก

พนักงานห้องปฏิบัติการ

ห้องทำงาน: Workshop
เบอร์ติดต่อ: 02-797-0999
ต่อ 1803-1804
อีเมล์: suvat.k@ku.th

นาย ประพัทธิ์ คุ้มปลีวงศ์

ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์

ห้องทำงาน: –
เบอร์ติดต่อ: 02-797-0999
ต่อ 1803-1804
อีเมล์: email@ku.ac.th

นาย ณภัทร ไม้แก่น

วิศวกร

ห้องทำงาน: RDiPT ชั้น 4
เบอร์ติดต่อ: 02-797-0999
ต่อ 1803-1804
อีเมล์: napat.m@ku.th

นาย พิชิตชัย กลิ่นจันทร์

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

ห้องทำงาน: RDiPT ชั้นลอย
เบอร์ติดต่อ: 02-797-0999
ต่อ 1803-1804
อีเมล์: pichitchai.k@ku.th

นาย วสันต์ ขอดคำ

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

ห้องทำงาน: RDiPT ชั้น 4
เบอร์ติดต่อ: 02-797-0999
ต่อ 1803-1804
อีเมล์: vason.k@ku.th