บุคลากร

ธุรการ

นาย ประเวสน์ แบบประเสริฐ

ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์

ห้องทำงาน: สำนักงานชั้น 2
เบอร์ติดต่อ: 02-797-0999
ต่อ 1869
อีเมล์: fengpwb@ku.ac.th

นาง สุภาพร สถิตย์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ห้องทำงาน: สำนักงานชั้น 2
เบอร์ติดต่อ: 02-797-0999
ต่อ 1871
อีเมล์: fengspat@ku.ac.th

นาง สุภาวดี เกษมพุก

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

ห้องทำงาน: สำนักงานชั้น 2
เบอร์ติดต่อ: 02-797-0999
ต่อ 1804
อีเมล์: fengsdk@ku.ac.th

นาง พรสวรรค์ เสถียรปัญญาธร

นักวิชาการเงินและบัญชี

ห้องทำงาน: สำนักงานชั้น 2
เบอร์ติดต่อ: 02-797-0999
ต่อ 1803
อีเมล์: fengpwr@ku.ac.th

นางสาว ขนิษฐา จันทร์นวน

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

ห้องทำงาน: สำนักงานชั้น 2
เบอร์ติดต่อ: 02-797-0999
ต่อ 1872
อีเมล์: khanitha.c@ku.th

นางสาว ศิริรัตน์ เผือกพันธ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ห้องทำงาน: สำนักงานชั้น 2
เบอร์ติดต่อ: 02-797-0999
ต่อ 1870
อีเมล์: fengsrpp@ku.ac.th

นางสาว จุฑารัตน์ สว่างศรี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ห้องทำงาน: สำนักงานชั้น 2
เบอร์ติดต่อ: 02-797-0999
ต่อ 1870
อีเมล์: fengjrs@ku.ac.th

นางสาว รุ่งรัตน์ กลิ่นสงวน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ห้องทำงาน: สำนักงานชั้น 2
เบอร์ติดต่อ: 02-797-0999
ต่อ 1803
อีเมล์: fengrrk@ku.ac.th

นางสาว พัชร์นันธ์ รุ่งเรืองรองเดช

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ห้องทำงาน: สำนักงานชั้น 2
เบอร์ติดต่อ: 02-797-0999
ต่อ 1872
อีเมล์: phatchanan.r@ku.th

นางสาว หนึ่งฤทัย ใยบัว

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ห้องทำงาน: สำนักงานชั้น 2
เบอร์ติดต่อ: 02-797-0999
ต่อ 1802
อีเมล์: fengnty@ku.ac.th

นางสาว ธัญญรัตน์ วงษ์นวม

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

ห้องทำงาน: สำนักงานชั้น 2
เบอร์ติดต่อ: 02-797-0999
ต่อ 1802
อีเมล์: fengtrsu@ku.ac.th

นาง พรเพ็ญ บุญเจริญรัตน์

พนักงานสถานที่

ห้องทำงาน: สำนักงานชั้น 2
เบอร์ติดต่อ: 02-797-0999
ต่อ 1804
อีเมล์: