บุคลากร

ธุรการ

นาย ประเวสน์ แบบประเสริฐ

ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์

หน้าที่:
งานระบบ IT

เบอร์ติดต่อ: 02-797-0999
ต่อ 1869
อีเมล์: fengpwb@ku.ac.th

นาง สุภาพร สถิตย์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

หน้าที่:
งานหลักสูตร ป.ตรี เครื่องกล
ปัญหาการลงทะเบียน-การเรียน
เบิกค่าสอน ป.ตรี ภาคพิเศษ
ตารางคุมสอบ

เบอร์ติดต่อ: 02-797-0999
ต่อ 1871
อีเมล์: fengspat@ku.ac.th

นาง สุภาวดี เกษมพุก

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

หน้าที่:
งานสารบรรณรับ-ส่งเอกสาร
งานกายภาพภาควิชา
รับเอกสารคำร้องต่างๆของนิสิต
งานแม่บ้าน รปภ

เบอร์ติดต่อ: 02-797-0999
ต่อ 1804
อีเมล์: fengsdk@ku.ac.th

นาง พรสวรรค์ เสถียรปัญญาธร

นักวิชาการเงินและบัญชี

หน้าที่:
ระบบ ERP
ผู้ช้วยสอน TA
งบประมาณภาควิชา
ผู้มีความรู้ความสามารถภาควิชา
ค่าตรวจกระดาษคำตอบ

เบอร์ติดต่อ: 02-797-0999
ต่อ 1803
อีเมล์: fengpwr@ku.ac.th

นางสาว ขนิษฐา จันทร์นวน

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

หน้าที่:
งานบริการวิชาการ
การขอความอนุเคาระห์
ใช้พื้นที่ของ RDiPT
งานแล็บภาคปฏิบัติรายวิชา
281 และ 382
งานขอใช้เครื่องมือภายในภาควิชา
งานด้านประชาสัมพันธ์ภาควิชา

เบอร์ติดต่อ: 02-797-0999
ต่อ 1872
อีเมล์: khanitha.c@ku.th

นางสาว ศิริรัตน์ เผือกพันธ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

หน้าที่:
หลักสูตรไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต
ปัญหาการลงทะเบียน-การเรียน
เบิกค่าสอน ป.ตรี ภาคพิเศษ
นิสิตแลกเปลี่ยน

เบอร์ติดต่อ: 02-797-0999
ต่อ 1870
อีเมล์: fengsrpp@ku.ac.th

นางสาว จุฑารัตน์ สว่างศรี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

หน้าที่:
โครงงานวิศวกรรม
ทุนนวัตกรรม ป.ตรี
เบิกค่าสอน ป.ตรี IUP
ค่าตอบแทนวิทยากร
ค่าตรวจกระดาษคำตอบ
รายงานครุภัณฑ์ประจำปี

เบอร์ติดต่อ: 02-797-0999
ต่อ 1870
อีเมล์: fengjrs@ku.ac.th

นางสาว รุ่งรัตน์ กลิ่นสงวน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

หน้าที่:
งานพัสดุครุภัณฑ์
จัดซื้อ จัดจ้างวัสดุ
ใช้สอยทุนวิจัย
ครุภัณฑ์ประจำปี

เบอร์ติดต่อ: 02-797-0999
ต่อ 1803
อีเมล์: fengrrk@ku.ac.th

นางสาว พัชร์นันธ์ รุ่งเรืองรองเดช

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

หน้าที่:
งานบัณฑิตศึกษา
(ภาคปกติ, ภาคพิเศษ)
งานหลักสูตร ป.โท ป.เอก

เบอร์ติดต่อ: 02-797-0999
ต่อ 1872
อีเมล์: phatchanan.r@ku.th

นางสาว หนึ่งฤทัย ใยบัว

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

หน้าที่:
เบิกค่าสอนโครงการ IUP
รับจองห้องเรียนภาคฯ
งานฝึกอบรม RDiPT
งานบริการวิชาการ
ทำประวัติครุภัณฑ์เครื่องมือวัด
งาน PR ภาควิชา

เบอร์ติดต่อ: 02-797-0999
ต่อ 1802
อีเมล์: fengnty@ku.ac.th

นางสาว ธัญญรัตน์ วงษ์นวม

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

หน้าที่:
กิจกรรมนิสิต
งานฝึกอบรม RDiPT

เบอร์ติดต่อ: 02-797-0999
ต่อ 1802
อีเมล์: fengtrsu@ku.ac.th

นาง พรเพ็ญ บุญเจริญรัตน์

พนักงานสถานที่

หน้าที่:
งานสารบรรณ รับ-ส่งเอกสาร
รับเอกสารคำร้องต่างๆ ของนิสิต
งานแม่บ้านที่ RDiPT

เบอร์ติดต่อ: 02-797-0999
ต่อ 1804
อีเมล์: