บุคลากร

คณาจารย์

กรรมมันต์ ชูประเสริฐ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ห้องทำงาน: 5502/8
โทร.: 02-797-0999 ต่อ 1831
อีเมล์: fengkmc@ku.ac.th

เกรียงไกร อัศวมาศบันลือ

รองศาสตราจารย์

ห้องทำงาน: 5502/12
โทร.: 02-797-0999 ต่อ 1847
อีเมล์: kriengkrai.a@ku.ac.th

คเณศ คัจฉสุวรรณมณี

อาจารย์

ห้องทำงาน: 5402/12
โทร.: 02-797-0999 ต่อ 1812
อีเมล์: kanet.k@ku.th

คุณยุต เอี่ยมสอาด

รองศาสตราจารย์

ห้องทำงาน: 5401/3
โทร.: 02-797-0999 ต่อ 1836
อีเมล์: fengkye@ku.ac.th

จิระชัย มิ่งบรรเจิดสุข

อาจารย์

ห้องทำงาน: 5501/10
โทร.: 02-797-0999 ต่อ 1849
อีเมล์: fengjim@ku.ac.th

เจตวีย์ ภัครัชพันธุ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ห้องทำงาน: 5401/11
โทร.: 02-797-0999 ต่อ 1899
อีเมล์: fengjwp@ku.ac.th

เฉลิมพล เปล่งสะอาด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ห้องทำงาน: 5401/12
โทร.: 02-797-0999 ต่อ 1862
อีเมล์: fengcpp@ku.ac.th

ชมาพร เจียรบุตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ห้องทำงาน: 5502/1
โทร.: 02-797-0999 ต่อ 1864
อีเมล์: fengcmk@ku.ac.th

ชวลิต กิตติชัยการ

รองศาสตราจารย์

ห้องทำงาน: 5402/4
โทร.: 02-797-0999 ต่อ 1827
อีเมล์: fengclk@ku.ac.th

ชัชพล ชังชู

รองศาสตราจารย์

ห้องทำงาน: 5401/10
โทร.: 02-797-0999 ต่อ 1820
อีเมล์: fengcpc@ku.ac.th

ชัยยากร จันทร์สุวรรณ์

รองศาสตราจารย์

ห้องทำงาน: 5402/9
โทร.: 02-797-0999 ต่อ 1848
อีเมล์: fengckj@ku.ac.th

ชาญเวช ศีลพิพัฒน์

อาจารย์

ห้องทำงาน: 5502/6
โทร.: 02-797-0999 ต่อ 1840
อีเมล์: fengchse@ku.ac.th

ชินธันย์ อารีประเสริฐ

รองศาสตราจารย์

ห้องทำงาน: 5501/11
โทร.: 02-7970999 ต่อ 1823
อีเมล์: fengcta@ku.ac.th

ณัฐศักดิ์ บุญมี

รองศาสตราจารย์

ห้องทำงาน: 5402/8
โทร.: 02-797-0999 ต่อ 1843
อีเมล์: fengnab@ku.ac.th

ทวีเดช ศิริธนาพิพัฒน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ห้องทำงาน: 5502/9
โทร.: 02-942-8555 ต่อ 1832
อีเมล์: taweedej.s@ku.ac.th

ธเนศ อรุณศรีโสภณ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ห้องทำงาน: 5402/10
โทร.: 02-797-0999 ต่อ 1841
อีเมล์: fengtaa@ku.ac.th

ธงชัย หฤทัยสดใส

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ห้องทำงาน: 5501/9
โทร.: 02-797-0999 ต่อ 1822
อีเมล์: fengtch@ku.ac.th

ธัญญะ เกียรติวัฒน์

รองศาสตราจารย์

ห้องทำงาน: 5501/2
โทร.: 02-797-0999 ต่อ 1845
อีเมล์: fengtyk@ku.ac.th

ธำรงค์ พุทธาพิทักษ์ผล

รองศาสตราจารย์

ห้องทำงาน: 5502/10
โทร.: 02-797-0999 ต่อ 1838
อีเมล์: fengtop@ku.ac.th

นัยสันต์ อภิวัฒนลังการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ห้องทำงาน: 5402/11
โทร.: 02-797-0999 ต่อ 1828
อีเมล์: fengpra@ku.ac.th

ประกอบ สุรวัฒนาวรรณ

รองศาสตราจารย์

ห้องทำงาน: 5402/2
โทร.: 02-797-0999 ต่อ 1825
อีเมล์: fengpsw@ku.ac.th

ประพจน์ ขุนทอง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ห้องทำงาน: 5402/13
โทร.: 02-797-0999 ต่อ 1830
อีเมล์: fengppk@ku.ac.th

พงศ์ธร พรหมบุตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ห้องทำงาน: 5501/5
โทร.: 02-797-0999 ต่อ 1809
อีเมล์: pongtorn.p@ku.ac.th

เอกไท วิโรจน์สกุลชัย

รองศาสตราจารย์

ห้องทำงาน: 5402/6
โทร.: 02-797-0999 ต่อ 1839
อีเมล์: fengeka@ku.ac.th

ภูมเรศ แสงราม

อาจารย์

ห้องทำงาน: 5401/9
โทร.: 02-797-0999 ต่อ 1855
อีเมล์: fengprsa@ku.ac.th

ภูวนาถ ปรมาพจน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ห้องทำงาน: 5502/7
โทร.: 02-797-0999 ต่อ 1856
อีเมล์: fengpap@ku.ac.th

วโรดม ตู้จินดา

นักวิจัย

ห้องทำงาน: 5501/2
โทร.: –
อีเมล์: fengvdt@ku.ac.th

วรพงษ์ สว่างศรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ห้องทำงาน: 5502/11
โทร.: 02-797-0999 ต่อ 1863
อีเมล์: fengwps@ku.ac.th

วรางค์รัตน์ จันทสาโร

รองศาสตราจารย์

ห้องทำงาน: 5401/2
โทร.: 02-797-0999 ต่อ 1829
อีเมล์: fengvrj@ku.ac.th

วัชระ เครือรัฐติกาล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ห้องทำงาน: 5502/3
โทร.: 02-942-8555 ต่อ 1824
อีเมล์: fengwkr@ku.ac.th

วิชัย ศิวะโกศิษฐ

รองศาสตราจารย์

ห้องทำงาน: 5402/7
โทร.: 02-797-0999 ต่อ 1835
อีเมล์: wichai.s@ku.ac.th

วิทิต ฉัตรรัตนกุลชัย

รองศาสตราจารย์

ห้องทำงาน: 5501/4*
โทร.: 02-797-0999 ต่อ 1858
อีเมล์: fengwtc@ku.ac.th

วีรชัย ชัยวรพฤกษ์

รองศาสตราจารย์

ห้องทำงาน: 5502/4
โทร.: 02-7970999  ต่อ 1865
อีเมล์: email: fengwcc@ku.ac.th

ศุภสิทธิ์ รอดขวัญ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ห้องทำงาน: 5501/8
โทร.: 02-797-0999 ต่อ 1842, 02-942-7188
อีเมล์: fengssr@ku.ac.th

สมสุข เตชสมบูรณ์สุข

อาจารย์

ห้องทำงาน: 5501/7
โทร.: 02-797-0999 ต่อ 1826
อีเมล์: fengsst@ku.ac.th

อภิชาต แจ้งบำรุง

รองศาสตราจารย์

ห้องทำงาน: 5402/5
โทร.: 02-797-0999 ต่อ 1839
อีเมล์: fengacc@ku.ac.th

อรรถพร วิเศษสินธุ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ห้องทำงาน: 5402/1
โทร.: 02-797-0999 ต่อ 1861
อีเมล์: fengapw@ku.ac.th

อัญชนา วงษ์โต

อาจารย์

ห้องทำงาน: 5402/3
โทร.: 02-797-0999 ต่อ 1837
อีเมล์: fengacw@ku.ac.th