สาขาวิจัย:

ชีวกลศาสตร์

หมวดสาขาวิจัย ชีวกลศาสตร์

Applied Solid Mechanics Lab (ASM Lab)

   หัวหน้าห้องปฏิบัติการ: ผศ.ดร.อรรถพร  วิเศษสินธุ์

อีเมล์: fengapw@ku.ac.th

ติดต่อ: อาคาร 6 ชั้น 16 ห้องปฏิบัติการ   61605 

ความเชี่ยวชาญ : Biomechanics Engineering, Bone Remodeling, Muscle Simulation, Biomechanics Testing, Design and Simulation of an Orthosis Device, Static and Fatigue Testing.

 

Laboratory of Fluid and Thermodynamics (LoFT)

หัวหน้าห้องปฏิบัติการ: รศ.ดร.วีรชัย ชัยวรพฤกษ์

อีเมลล์: fengwcc@ku.ac.th

ติดต่อ: อาคาร 7 ชั้น 17 ห้องปฏิบัติการ 61705

ความเชี่ยวชาญ: Clean room for medical applications, Flow control, Computational fluid dynamics