สาขาวิจัย:

ระบบพลวัตและการควบคุม

สำหรับ หมวดสาขาวิจัย  แมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ และ หมวดสาขาวิจัย  ระบบพลวัตและการควบคุม

PID Labs (Practical-Intelligence-Design Labs)

หัวหน้าห้องปฏิบัติการ: ผศ.ดร.ทวีเดช  ศิริธนาพิพัฒน์

อีเมล์: taweedej.s@ku.ac.th
ติดต่อ: อาคาร 6 ชั้น 13 ห้องปฏิบัติการ   61304
ความเชี่ยวชาญ : Design of Mechatronics System, Digital Transformation, Industrial 4.0 Technology, AI and ML for Mechanical Engineering System.

System Dynamics, Vibrations, and Control

   

หัวหน้าห้องปฏิบัติการ: ผศ.ดร.นัยสันต์  อภิวัฒนลังการ
อีเมล์: fengpra@ku.ac.th
ติดต่อ: อาคาร 6 ชั้น 13 ห้องปฏิบัติการ   61302 

ความเชี่ยวชาญ : System Dynamics, Vibration, Control, Nonlinear Dynamical System, Structural Dynamics, Micromanipulation, Atomic Force Microscope, Application of Machine Vision, Robotics and Automation

หมวดสาขาวิจัย ระบบพลวัตและการควบคุม

Cube Laboratory (Industry Innovation&Inteligence Laboratory)

หัวหน้าห้องปฏิบัติการ: รศ.ดร.วิฑิต  ฉัตรรัตนกุลชัย

อีเมล์: fengwtc@ku.ac.th
ติดต่อ: อาคาร 6 ชั้น 13 ห้องปฏิบัติการ   61305
ความเชี่ยวชาญ : Automatic Control, Automation System, Artificial Intelligence, Machine Vision, Robotics