หลักสูตรที่เปิดสอนระดับปริญญาตรี

วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต)

วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต วิศวกรรมหลักสูตรยุคใหม่ที่ตอบสนองและรองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมให้ก้าวทันเทคโนโลยีการผลิต ที่ทันสมัย โดยเป็นการศึกษาที่นำความรู้ด้านวิศวกรรมการผลิต วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้าคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ มาผสมรวมกันอย่างกลมกลืน เพื่อสร้างวิศวกรที่สามารถ ประสานการทำงานของระบบที่มีทั้งงานไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องกล การผลิตและคอมพิวเตอร์ให้ทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องพึ่งวิศวกรจากหลากหลายสาขา

หลักสูตรที่เปิดสอน 

เนื้อหาที่สำคัญในหลักสูตร

 • การออกแบบและการผลิต ด้วย CAD/CAM/CAE
 • เทคโนโลยีแม่พิมพ์พลาสติกและโลหะ
 • เครื่องมือวัดคุมทางอุตสาหกรรม
 • ระบบควบคุมอัตโนมัติ
 • วิทยาการหุ่นยนต์และแมคคาทรอนิกส์

เรียนอะไรบ้าง

 • เรียนการออกแบบ การผลิตและการวิเคราะห์โดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย (CAD/CAM/CAE)
 • เรียนการออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล การออกแบบผลิตภัณฑ์
 • เรียนรู้เรื่องเทคโนโลยีเครื่องจักรกล CNC วัสดุอุตสาหกรรม การผลิตแม่พิมพ์และแบบหล่อ
 • วงจรดิจิทัล และ Microcontroller
 • เซนเซอร์ เครื่องมือวัด และการวัดเที่ยงตรง
 • ระบบควบคุมอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรม
 • หลักการดำเนินการและการผลิต

เรียนที่นี่ ดีอย่างไร

 • ได้รับการศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างมีคุณภาพ
 • นิสิตที่จบจากหลักสูตรสามารถยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมเครื่องกล
 • นิสิตทุกคนได้ปฏิบัติจริงกับคอมพิวเตอร์และโปรแกรม CAD/CAM/CAE
 • ได้ปฏิบัติจริงกับเครื่องจักรกล CNC แบนต่างๆ เครื่องฉีดพลาสติกเครื่องมือวัด ระบบควบคุมทางอุตสาหกรรม
 • หางานได้ง่ายเพราะเป็นที่ต้องการในอุตสาหกรรม และเป็นวิศวกรที่เป็นที่ยอมรับในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ
 • นิสิตทุกคนได้ฝึกปฏิบัติจริงกับแนบจำสองระบบอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรม

ใครที่เหมาะกับสาขานี้

 • คนที่สนใจหรือมีแนวคิด ที่ต้องการออกแบบพัฒนา หรือดัดแปลงผลิตภัณฑ์
 • คนที่ชอบแกะถอดสั่งของต่างๆ เพื่อสำรวจและศึกษาการทำงานของสิ่งนั้น
 • คนที่ชอบสร้าง ประกอบหรือคิดประดิษฐ์สิ่งของต่างๆ
 • คนที่ชอบระบบอัตโนมัติ และหุ่นยนต์

จบแล้วทำงานอะไร

 • วิศวกรไฟฟ้า วิศวกรเครื่องกล วิศวกรฝ่ายผลิต
 • วิศวกรด้านงานวิจัยและพัฒนา(Research and development หรือ R&D)
 • วิศวกรควบคุมระบบเครื่องจักรและกระบวนการผลิต วิศวกรบำรุงรักษา และประกอบธุรกิจทางการผลิต
 • วิศวกรออกแบบระบบอัตโนมัติขั้นสูง