หลักสูตรที่เปิดสอนระดับปริญญาตรี

ภาควิชาเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล หรือ วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล) ในระดับปริญญาตรีตั้งแต่ปี พ.ศ.2508 และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต หรือ วศ.บ(วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต) เพื่อรองรับความต้องการจำนวนบัณฑิตในสาขาวิศวกรรมที่คุณภาพและมีความพร้อมสำหรับการทำงานหรือการศึกษาขั้นสูงต่อไป