หลักสูตรที่เปิดสอนระดับปริญญาตรี

วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)

วิศวกรรมเครื่องกล เป็นภาควิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้หลักการทางฟิสิกส์มาวิเคราะห์ ออกแบบผลิต และบำรุงรักษาระบบเครื่องกล ซึ่งวิศกรรมเครื่องกลเป็นสาขาวิชาหลักสาขาหนึ่งทางด้านวิศวกรรมศาสตร์

หลักสูตรที่เปิดสอน

เนื้อหาที่สำคัญในหลักสูตร

 • กลุ่มวิชาชีพระบบอาคาร
 • กลุ่มวิชาชีพวิศวกรรมยานยนต์
 • กลุ่มวิชาชีพวิศวกรรมพลังงาน
 • กลุ่มวิชาชีพวิศวกรรมเครื่องจักรกลการผลิต และแมคคาทรอนิกส์
 • กลุ่มวิชาชีพระบบราง

เรียนอะไรบ้าง

 • กลศาสตร์ จลนศาสตร์ อุณหพลศาสตร์ของไหล ใช้ในการวิเคราะห์และออกแบบ โดยนำหลักการทางทฤษฎีมาประยุกต์ ระบบเครื่องกลต่างๆ
 • วิศวกรรมโรงงานผลิตกำลัง
 • การออกแบบเครื่องจักรกล
 • เทคโนโลยีการผลิตรถยนต์
 • หลักการวิศวกรรมระบบราง

เรียนที่นี่ ดีอย่างไร

 • มีสาขาวิชาหลากหลายให้เลือกเรียนตามความสนใจ
 • มีห้องเรียนและห้องปฏิบัติการที่พร้อม และทันสมัย
 • มีคณาจารย์ซึ่งส่วนใหญ่จบการศึกษาจากสถาบันชั้นนำในต่างประเทศ และผู้เชี่ยวชาญที่มากด้วยประสบการณ์ สนับสนุนกิจกรรมนอกหลักสูตรเพื่อการพัฒนาทักษะ

ใครที่เหมาะกับสาขานี้

 • ผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหา
 • ผู้ที่ชอบการคำนวนและการวิเคราะห์
 • ผู้ที่รักการประดิษฐ์ คิดค้น
 • ผู้ที่ใฝ่รู้เกี่ยวกันเทคโนโลยีใหม่ๆ

จบแล้วทำงานอะไร

 • เป็นวิศวกรออกแบบและผลิตสร้างเครื่องจักรกล และอุปกรณ์
 • เป็นวิศวกรตรวจสอบและซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล
 • เป็นวิศวกรออกแบบและติดตั้งระบบทางวิศวกรรมเครื่องกล
 • เป็นวิศวกรวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในหน่วยงาน หรือศูนย์วิจัย