ติดต่อภาควิชา

การติดต่อ

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กทม. 10900  เบอร์โทร: 0-2797-0999

เบอร์ต่อภายในภาควิชา
1802 –  กิจการนิสิต, ค่าสอน IUP, ดูแลห้องเรียน, งานฝึกอบรม RDiPT,
            งานบริการวิชาการ, ทำประวัติครุภัณฑ์เครื่องมือวัด
1803 – การเงินภาควิชา, เบิกจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงไปราชการ, อบรม สัมมนา
           จองเงิน,ใบตั้งหนี้, แจ้งหนี้, ระบบ ERP, ผู้ช่วยสอน TA,
           งบประมาณภาควิชา, ค่าตรวจกระดาษคำตอบ, งานพัสดุ ครุภัณฑ์,
           จัดซื้อ-จัดจ้าง, วัสดุ, ใช้สอยทุนวิจัย, ครุภัณฑ์ประจำปี
1804 – งานสารบรรณ รับ-ส่ง
1869 – งานระบบ IT
1870 – งานหลักสูตรไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต, ปัญหาการลงทะเบียน-การเรียน
           เบิกค่าสอน, โครงานวิศวกรรมเครื่องกล/ไฟฟ้าการผลิต, ทุนนวัตกรรม                 ป.ตรี
1871 – หลักสูตร ป.ตรี เครื่องกล
1872 – งานบัณฑิตศึกษา, หลักสูตร ป.โท ป.เอก
           งานเกี่ยวกับ RDiPT ทั้งหมด, งานที่เกี่ยวกับครูช่าง, แล๊ปปฏิบัติการ 281-             382
           การขอความอนุเคราะห์ใช้พื้นที่ RDiPT, งานด้านประชาสัมพันธ์

โทรสาร: 0-2579-4576
E-Mail: me.eng@ku.th

ที่ตั้ง