ทำเนียบผู้บริหาร

รายนามหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมเครื่องกล

ลำดับที่

รายชื่อ

ระยะเวลา

1

รศ.รอ.หลาบ  รับสิริ

ปี พ.ศ. 2520

2

รศ.สุรพล  พฤกษพานิช

ปี พ.ศ. 2520-2522

3

ผศ.ดร.วันชัย  พานิชพัฒน์

ปี พ.ศ. 2522-2524

4

รศ.วีระศักดิ์  กรัยวิเชียร

ปี พ.ศ. 2524-2526

5

ผศ.ดร.พิพล  บุญจันต๊ะ

ปี พ.ศ. 2526-2528

6

รศ.ดร.ศานติ  วิริยะวิทย์

ปี พ.ศ. 2528-2534

7

รศ.สมพงษ์   พิเชฐภิญโญ

ปี พ.ศ. 2534-2536

8

รศ.ธีระยุทธ  สุวรรณประทีป

ปี พ.ศ. 2536-2538

9

รศ.สมาน  เจริญกิจพูลผล

ปี พ.ศ. 2538-2540

10

รศ.ดร.สันติ  ลักษิตานนท์

ปี พ.ศ. 2540-2541

11

ผศ.มยุรี   เทศผล

ปี พ.ศ. 2541-2545

12

รศ.ดร.ธัญญะ  เกียรติวัฒน์

ปี พ.ศ. 2545-2549

13

ผศ.ดร.พิชัย  กฤชไมตรี

ปี พ.ศ. 2549-2550

14

รศ.ดร.ชวลิต  กิตติชัยการ

ปี พ.ศ. 2550-2554

15

ผศ.ดร.ประพจน์  ขุนทอง

ปี พ.ศ. 2557-2565

16

รศ.ดร.วีรชัย ชัยวรพฤกษ์

ปี พ.ศ. 2565-ปัจจุบัน