ประวัติของภาควิชา

         ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งอยู่ที่ อาคาร 5 อาคาร 6 และอาคาร 14 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ.2510 โดยได้เปิดสอน หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล หรือ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) ในระดับปริญญาตรีตั้งแต่ปี พ.ศ.2508

         ปัจจุบันการเรียนการสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรีครอบคลุมวิชาพื้นฐานด้านวิศวกรรมของสาขาต่างๆและวิชาชีพในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล โดยเน้น 5 กลุ่มวิชาหลัก ได้แก่ กลุ่มวิชาวิศวกรรมยานยนต์ กลุ่มวิชาวิศวกรรมพลังงาน กลุ่มวิชาวิศวกรรมปรับอากาศ กลุ่มวิชาวิศวกรรมออกแบบและการผลิต และกลุ่มวิชาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย โดยทางภาควิชาฯ ได้จัดการเรียนการสอนออกเป็นภาคปกติ ภาคพิเศษ และ ภาคนานาชาติ

         ปีพ.ศ.2530 ภาควิชาฯ ได้ทำการเปิดสอนในระดับปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล หรือ วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) โดยแบ่งสาขาวิชาออกเป็น 3 กลุ่มวิชา คือ กลุ่มวิชากลศาสตร์และการประยุกต์, กลุ่มวิชาเทอร์โม-ของไหล, และกลุ่มวิชาระบบพลศาสตร์และการควบคุม และในปีพ.ศ.2546 ภาควิชาฯ ได้เปิดสอนในระดับปริญญาเอก หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล หรือ วศ.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล) โดยมีเนื้อหาครอบคลุมทฤษฎี การวิจัยค้นคว้าและพัฒนางานทางด้านวิศวกรรมเครื่องกลในเชิงลึก