ประวัติ

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งอยู่ที่ อาคาร 5 อาคาร 6 และอาคาร 14 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ.2510 โดยได้เปิดสอน หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล หรือ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) ในระดับปริญญาตรีตั้งแต่ปี พ.ศ.2508

ปัจจุบันการเรียนการสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรีครอบคลุมวิชาพื้นฐานด้านวิศวกรรมของสาขาต่างๆและวิชาชีพในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล โดยเน้น 5 กลุ่มวิชาหลัก ได้แก่ กลุ่มวิชาวิศวกรรมยานยนต์ กลุ่มวิชาวิศวกรรมพลังงาน กลุ่มวิชาวิศวกรรมปรับอากาศ กลุ่มวิชาวิศวกรรมออกแบบและการผลิต และกลุ่มวิชาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย โดยทางภาควิชาฯ ได้จัดการเรียนการสอนออกเป็นภาคปกติ ภาคพิเศษ และ ภาคนานาชาติ

ปีพ.ศ.2530 ภาควิชาฯ ได้ทำการเปิดสอนในระดับปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล หรือ วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) โดยแบ่งสาขาวิชาออกเป็น 3 กลุ่มวิชา คือ กลุ่มวิชากลศาสตร์และการประยุกต์, กลุ่มวิชาเทอร์โม-ของไหล, และกลุ่มวิชาระบบพลศาสตร์และการควบคุม และในปีพ.ศ.2546 ภาควิชาฯ ได้เปิดสอนในระดับปริญญาเอก หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล หรือ วศ.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล) โดยมีเนื้อหาครอบคลุมทฤษฎี การวิจัยค้นคว้าและพัฒนางานทางด้านวิศวกรรมเครื่องกลในเชิงลึก

ปี XXXX – XXXX

Etiam volutpat ultricies mauris, quis pellentesque elit pellentesque vitae. Nullam vehicula turpis nulla, eu dignissim quam convallis eget. Suspendisse ultricies, ex at egestas pharetra, eros nisi faucibus nunc, a pulvinar metus ante et dolor. Nam quis urna finibus, pulvinar enim nec, placerat elit. Fusce metus massa, scelerisque ut semper in, congue sit amet mauris. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Nullam pellentesque, dolor a vehicula feugiat, mauris risus egestas odio, sed condimentum justo felis non felis. Nulla ut ante vel orci porttitor viverra. Donec eleifend, magna id eleifend blandit, odio metus blandit est, sit amet rutrum neque nibh sit amet tortor.

ปี XXXX – XXXX

Etiam volutpat ultricies mauris, quis pellentesque elit pellentesque vitae. Nullam vehicula turpis nulla, eu dignissim quam convallis eget. Suspendisse ultricies, ex at egestas pharetra, eros nisi faucibus nunc, a pulvinar metus ante et dolor. Nam quis urna finibus, pulvinar enim nec, placerat elit. Fusce metus massa, scelerisque ut semper in, congue sit amet mauris. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Nullam pellentesque, dolor a vehicula feugiat, mauris risus egestas odio, sed condimentum justo felis non felis. Nulla ut ante vel orci porttitor viverra. Donec eleifend, magna id eleifend blandit, odio metus blandit est, sit amet rutrum neque nibh sit amet tortor.

ปี XXXX – XXXX

Etiam volutpat ultricies mauris, quis pellentesque elit pellentesque vitae. Nullam vehicula turpis nulla, eu dignissim quam convallis eget. Suspendisse ultricies, ex at egestas pharetra, eros nisi faucibus nunc, a pulvinar metus ante et dolor. Nam quis urna finibus, pulvinar enim nec, placerat elit. Fusce metus massa, scelerisque ut semper in, congue sit amet mauris. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Nullam pellentesque, dolor a vehicula feugiat, mauris risus egestas odio, sed condimentum justo felis non felis. Nulla ut ante vel orci porttitor viverra. Donec eleifend, magna id eleifend blandit, odio metus blandit est, sit amet rutrum neque nibh sit amet tortor.