รองศาสตราจารย์ ดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ลงนามในบันทึกความร่วมมือด้านการวิจัยพัฒนาและบริการวิชาการ ร่วมกับ นายบุญเลิศ ชดช้อย ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซี.ซี.ออโตพาร์ท จำกัด ในพิธีที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุม 0203 อาคารชูชาติ กำภู คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.เอกไท วิโรจน์สกุลชัย ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล และนางสาวลัดดาวัลย์ ชดช้อย กรรมการบริหาร บริษัท ซี.ซี.ออโตพาร์ท จำกัด ร่วมเป็นพยาน
.
ภายใต้ความร่วมมือดังกล่าว ทั้งสองหน่วยงานจะร่วมพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม พัฒนานิสิต โดยสนับสนุนและแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม อันเป็นประโยชน์แก่ประเทศ และร่วมมือกันพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ กระบวนการจัดการ เครื่องมือและระบบในการบริหารจัดการด้านพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ตลอดจนการให้บริการทางวิชาการและคำปรึกษาตามความเหมาะสม เป็นระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันที่ทั้งสองฝ่ายได้ลงนามในบันทึกความร่วมมือ