วันที่ 27 ตค 2565 รศ.ดร.วีรชัย ชัยวรพฤกษ์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล และ อ.ดร. คเณศ คัจฉสุวรรณมณี พร้อมคณะนักวิจัย ได้เข้าพบ นายสุชิน สายะสนธิ
ผู้ช่วยผู้ว่าการธุรกิจ บำรุงรักษา (ชธธ.)🎉 เพื่อแสดงความยินดี🎉 ในการเข้ารับตำแหน่งใหม่ พร้อมหารือเรื่อง MOU ความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง ชธธ. และ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในเรื่อง การฝึกงานนิสิต การเรียนการสอน งานวิจัย และการฝึกอบรมเพื่อตอบสนองแผนการพัฒนานิสิตให้ตรงกับอุตสาหกรรมมากขึ้น
ในโอกาสนี้ ยังได้มีการเข้าร่วมประชุมนำเสนอโครงการวิจัยเรื่อง “การศึกษาการใช้คลื่นเหนือเสียงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางความร้อนของเครื่่องควบแน่นในโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย” ให้กับ นายประเวทย์ เกิดวัดท่า
ผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษาเครื่องกล (อบค.) และ นายจีระศักดิ์ สาสูงเนิน หัวหน้ากองกังหันไอน้ำ (กกอ-ธ.) พร้อมคณะกรรมการ ซึ่งผลงานวิจัยนี้จะสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับโรงไฟฟ้าอื่นๆ ของ กฟผ. ได้ต่อไป