ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลจัดกิจกรรมก้าวแรกสู่วิศวกรยุคใหม่ให้นิสิตชั้นปีที่ 2
นิสิตชั้นปีที่ 2 ของภาควิชาฯ ได้เข้าร่วมโครงการก้าวแรกสู่วิศวกรยุคใหม่ เพื่อให้ได้รู้จักกับอาจารย์และบุคลากรของภาควิชาฯ ได้พบปะกับศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน และปลูกฝังจรรยาบรรณและความเป็นวิศวกรที่ดีในอนาคต อีกทั้งยังได้จัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความสามัคคีให้แก่นิสิต และพิธีบายศรีสู่ขวัญ นอกจากนี้ยังได้พานิสิตเยี่ยมชมโรงงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียนทั้ง 5 แห่ง ศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย บริษัท ไทยซัมมิทอิสเทิร์น ซีบอร์ดออโตพาร์ท บริษัท ออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท กัลฟ์ โรงไฟฟ้าตาสิทธิ์ ที่ 1 บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด ทั้งนี้ คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของภาควิชาฯ ได้กล่าวเปิดงานต้อนรับนิสิตใหม่ และแนะนำแนวทางการเรียนในภาควิชาฯเพื่อเป็นวิศวกรยุคใหม่ ณ บ้านสังข์-บีช จังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ 8-10 มิถุนายน 2566