คณาจารย์ภาควิชา ประชุมหาแนวทางความร่วมมือระหว่างประเทศอาเซียน

Jan 22, 2024

        ระหว่างวันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2566 รศ.ดร.สิริพล อนันตวรสกุล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม และ รศ.ดร.วีรชัย ชัยวรพฤกษ์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล พร้อมด้วย อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับ Faculty of Mechanical and Automotive Engineering Technology, Universiti Malaysia Pahang Al-Sultan Abdullah (UMPSA) ประเทศมาเลเซีย Department of Mechanical Engineering, Manipal University Jaipur ประเทศอินเดีย และ Department of Mechanical Engineering and Chemical Engineering, Universitas Muhammadiyah Jakarta ประเทศอินโดนีเซีย เพื่อเข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงวิชาการในหัวข้อ Mechanical Engineering Research Asian Consortium (MERAC 2023) โดยมีการเข้าร่วมประชุมแบบออนไลน์มาจากประเทศอินเดีย และอินโดนีเซีย เพื่อหาแนวทางความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียน ให้เกิดการบูรณาการการทำงานร่วมกันในด้านวิชาการ งานวิจัย การแลกเปลี่ยนนิสิตและบุคลากร ตลอดจนทรัพยากรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและวิจัยในระดับนานาชาติต่อไป