คณะวิศวฯ MOU กับ Curtin University ออสเตรเลีย ด้านวิชาการและวิจัย

Feb 21, 2024

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดพิธีลงนามต่ออายุความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ กับ Curtin University เครือรัฐออสเตรเลีย โดยมี ศ.ดร.วันชัย ยอดสุดใจ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความเข้าใจในการร่วมมือด้านวิชาการและวิจัย กับ Prof. Mark Ogden, Pro-vice chancellor, Curtin University และมีผู้บริหารและคณาจารย์จากทั้ง 2 หน่วยงานเข้าร่วมในพิธีที่จัดขึ้น ณ ห้องประชุม 0203 อาคารชูชาติ กำภู คณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งภายใต้บันทึกความร่วมมือดังกล่าว ทั้ง 2 หน่วยงาน จะร่วมดำเนินงานด้านวิชาการและวิจัย แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ บุคลากร นิสิต และนักศึกษา ภายในระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันลงนามในบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ