แสดงความยินดีกับทีมนิสิตที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดนวัตกรรมอนุรักษ์ ครั้งที่ 3

Jun 21, 2024

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2567 ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แสดงความยินดีกับทีมนิสิตที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดนวัตกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ครั้งที่ 3 โดยมี ศ.ดร.วันชัย ยอดสุดใจ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย รศ.ดร. วีรชัย ชัยวรพฤกษ์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล รศ.ดร.เกรียงไกร อัศวมาศบันลือ ผศ.ดร. ทวีเดช ศิริธนาพิพัฒน์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำตัวแทนทีมนิสิตที่คว้ารางวัลชนะเลิศประกวดนวัตกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลครั้งที่ 3
PTTEP Teenergy ปีที่ 9 : The 3rd Young Ocean for Life Innovation Challenge ในหัวข้อ Preserve เข้าพบเพื่อรายงานความสำเร็จดังกล่าว

ทีมนิสิตประกอบด้วย นางสาวชนิกานต์ เกริกอิสริยะ นิสิตชั้นปีที่ 1 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์
นายสิริกร เอื้อสมศักดิ์สกุล นายอิทธิฤทธิ์ บุญมา เเละนายกิตติภาส เเขมคำ นิสิตชั้นปีที่ 1 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ นายฐาพล ชินกรสกุล นิสิตชั้นปีที่ 1 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
เเละนางสาวนภสร มีขันทอง นิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง อาจารย์ที่ปรึกษาประกอบด้วย
ผศ.ดร.ทวีเดช ศิริธนาพิพัฒน์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ เเละ ผศ. ดร.ธนัสพงษ์ โภควานิช ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง จากผลงานประกวด “ระบบติดตามและระบุตำแหน่งตามเวลาจริงของเรือประมงพื้นบ้าน”
ชื่อทีม MARINE-COMM ในการประกวดนวัตกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ครั้งที่ 3 PTTEP Teenergy ปีที่ 9 (The 3rd Young Ocean for Life Innovation Challenge)
จัดโดยบริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)