ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลได้ทำการปฐมนิเทศน์นิสิตจากประเทศฝรั่งเศส จำนวน 4 คน ภายใต้หลักสูตรสองปริญญาร่วมกับ ECAM-Lasalle

Jun 29, 2024

วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2567 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลได้ทำการปฐมนิเทศน์นิสิตจากประเทศฝรั่งเศส จำนวน 4 คน ภายใต้หลักสูตรสองปริญญาร่วมกับ ECAM-Lasalle ประเทศฝรั่งเศส จากประเทศญี่ปุ่น จำนวน 1 คน ภายใต้ความร่วมมือกับ
Osaka-Sangyo ประเทศญี่ปุ่น และ จากประเทศกัมพูชาจำนวน 1 คน รวมทั้งหมด 6 คนที่เข้าศึกษาในระดับปริญญาโทของหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ของภาควิชาฯ เพื่อให้นิสิตได้เข้าใจโครงสร้างหลักสูตร การเรียนและการทำวิจัย และเกณฑ์การจบการศึกษา
 
ทั้งนี้ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ได้ทำการเปิดรับนิสิตต่างชาติเพื่อยกระดับความเข้มแข็งทางด้านงานวิจัยและความเป็นนานาชาติให้กับนิสิตและภาควิชาต่อไป