ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล จัดกิจกรรมก้าวแรกสู่วิศวกรยุคใหม่ 2567

Jun 29, 2024

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล จัดกิจกรรมก้าวแรกสู่วิศวกรยุคใหม่
นิสิตชั้นปีที่ 2 ของภาควิชาฯ ได้เข้าร่วมโครงการก้าวแรกสู่วิศวกรยุคใหม่ เพื่อให้นิสิตได้รู้จักกับอาจารย์และบุคลากรของภาควิชาฯ ได้พบปะกับศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน และปลูกฝังจรรยาบรรณและความเป็นวิศวกรที่ดีในอนาคต อีกทั้งยังได้จัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความสามัคคีให้แก่นิสิต และมีพิธีบายศรีสู่ขวัญแก่นิสิต นอกจากนี้ยังได้พานิสิต
เยี่ยมชมโรงงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียนทั้ง 6 แห่ง บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด, ศูนย์บำรุงหลักโครงการรถไฟฟ้ามหานครเฉลิมรัชมงคล, บริษัท นิสสัน พาวเวอร์เทรน (ประเทศไทย) และศูนย์การเรียนรู้ด้านยานยนต์ไฟฟ้า ของนิสสัน, บริษัท กัลฟ์ โรงไฟฟ้าศรีราชา, บริษัท แอ๊บโซลูท แอสเซมบลี จำกัด และ BMW Manufacturing (Thailand) Co.,LTD ทั้งนี้ คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของภาควิชาฯ ได้กล่าวเปิดงานต้อนรับนิสิตใหม่ และแนะนำแนวทางการเรียนในภาควิชาฯ และกิจกรรมต่างๆ ของภาควิชาฯ เพื่อเป็นวิศวกรยุคใหม่ ณ บ้านสังข์-บีช จังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ 6-8 มิถุนายน 2567