ทีมนิสิตภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับประเทศ ในการแข่งขัน Pitching นวัตกรรมเพื่อส่งเสริม Pink Economy

Jul 1, 2024

วันที่ 27 มิถุนายน 2567 นิสิตภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ชั้นปีที่ 4 ได้แก่ นางสาวบุษราภรณ์ สุขประเสริฐ
นายพงษ์พีระ สุทธิโสภาอาภรณ์ และนางสาวรวิสรา จันทร์ลอย ร่วมประกวดแข่งขันนำเสนอนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมความเท่าเที่ยมทางเพศในรูปแบบ Start-up Pitching ในการประชุม Pink Power Up Business Forum จัดโดยบริษัท Canvas Venture
โดยมีอาจารย์ ดร.วศิทธิ์ ศิริลาภอนันต์ ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมนิสิตได้ออกแบบเครื่องตรวจคัดกรองเชื้อ HIV แบบดิจิตอลที่นำเอา AI มาใช้ในการช่วยวินิจฉัยโรค และนำเสนอ business model เพื่อนำนวัตกรรมดังกล่าวไปต่อยอดทางธุรกิจ และสนับสนุน Pink Economy ต่อไป