เกี่ยวกับเรา

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งอยู่ที่ อาคาร 5 อาคาร 6 และอาคาร 14 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ.2510 โดยได้เปิดสอน หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล หรือ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) ในระดับปริญญาตรีตั้งแต่ปี พ.ศ.2508

ปัจจุบันการเรียนการสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรีครอบคลุมวิชาพื้นฐานด้านวิศวกรรมของสาขาต่างๆและวิชาชีพในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล โดยเน้น 5 กลุ่มวิชาหลัก ได้แก่ กลุ่มวิชาวิศวกรรมยานยนต์ กลุ่มวิชาวิศวกรรมพลังงาน กลุ่มวิชาวิศวกรรมปรับอากาศ กลุ่มวิชาวิศวกรรมออกแบบและการผลิต และกลุ่มวิชาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย โดยทางภาควิชาฯ ได้จัดการเรียนการสอนออกเป็นภาคปกติ ภาคพิเศษ และ ภาคนานาชาติ

ปีพ.ศ.2530 ภาควิชาฯ ได้ทำการเปิดสอนในระดับปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล หรือ วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) โดยแบ่งสาขาวิชาออกเป็น 3 กลุ่มวิชา คือ กลุ่มวิชากลศาสตร์และการประยุกต์, กลุ่มวิชาเทอร์โม-ของไหล, และกลุ่มวิชาระบบพลศาสตร์และการควบคุม และในปีพ.ศ.2546 ภาควิชาฯ ได้เปิดสอนในระดับปริญญาเอก หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล หรือ วศ.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล) โดยมีเนื้อหาครอบคลุมทฤษฎี การวิจัยค้นคว้าและพัฒนางานทางด้านวิศวกรรมเครื่องกลในเชิงลึก

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งอยู่ที่ อาคาร 5 อาคาร 6 และอาคาร 14 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ.2510 โดยได้เปิดสอน หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล หรือ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) ในระดับปริญญาตรีตั้งแต่ปี พ.ศ.2508

ปัจจุบันการเรียนการสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรีครอบคลุมวิชาพื้นฐานด้านวิศวกรรมของสาขาต่างๆและวิชาชีพในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล โดยเน้น 5 กลุ่มวิชาหลัก ได้แก่ กลุ่มวิชาวิศวกรรมยานยนต์ กลุ่มวิชาวิศวกรรมพลังงาน กลุ่มวิชาวิศวกรรมปรับอากาศ กลุ่มวิชาวิศวกรรมออกแบบและการผลิต และกลุ่มวิชาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย โดยทางภาควิชาฯ ได้จัดการเรียนการสอนออกเป็นภาคปกติ ภาคพิเศษ และ ภาคนานาชาติ

ปีพ.ศ.2530 ภาควิชาฯ ได้ทำการเปิดสอนในระดับปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล หรือ วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) โดยแบ่งสาขาวิชาออกเป็น 3 กลุ่มวิชา คือ กลุ่มวิชากลศาสตร์และการประยุกต์, กลุ่มวิชาเทอร์โม-ของไหล, และกลุ่มวิชาระบบพลศาสตร์และการควบคุม และในปีพ.ศ.2546 ภาควิชาฯ ได้เปิดสอนในระดับปริญญาเอก หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล หรือ วศ.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล) โดยมีเนื้อหาครอบคลุมทฤษฎี การวิจัยค้นคว้าและพัฒนางานทางด้านวิศวกรรมเครื่องกลในเชิงลึก

ปณิธานและพันธกิจ

ผลิตบัณฑิตในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล ที่มีความรู้ความสามารถ มีความอดทนและรู้จักแก้ปัญหา มีคุณธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพออกไปรับใช้สังคมและประเทศชาติให้เกิดความเจริญก้าวหน้า

ทำการศึกษาวิจัยและให้บริการทางวิชาการ ด้านวิศวกรรมเครื่องกล เพื่อพัฒนาขีดความสามารถด้านเทคโนโลยี ของประเทศให้เจริญก้าวหน้าและก้าวทันความเจริญของโลกยุคโลกาภิวัฒน์ ตลอดจนช่วยชี้นำสังคมให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างถูกต้อง

การติดต่อ

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กทม. 10900
เบอร์โทร: 0-2797-0999 ต่อ 1803, 1804
โทรสาร: 0-2579-4576
E-Mail: fengppk@ku.ac.th

ที่ตั้ง

(คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดเต็ม)