บุคลากร

ธุรการ

นาย ประเวสน์ แบบประเสริฐ

ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์

ห้องทำงาน: สำนักงานชั้น 2
เบอร์ติดต่อ: 084-353-3537
อีเมล์: fengpwb@ku.ac.th

นาง สุกัญญา เอกม่วง

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

ห้องทำงาน: สำนักงานชั้น 2
เบอร์ติดต่อ: 084-912-1395
อีเมล์: fengsye@ku.ac.th

นาง สุภาวดี เกษมพุก

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

ห้องทำงาน: สำนักงานชั้น 2
เบอร์ติดต่อ: 085-133-6113
อีเมล์: fengsdk@ku.ac.th

นาง พรสวรรค์ เสถียรปัญญาธร

นักวิชาการเงินและบัญชี

ห้องทำงาน: สำนักงานชั้น 2
เบอร์ติดต่อ: 081-556-4456
อีเมล์: fengpwr@ku.ac.th

นาง สุภาพร สถิตย์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ห้องทำงาน: สำนักงานชั้น 2
เบอร์ติดต่อ: 086-971-0379
อีเมล์: fengspat@ku.ac.th

นางสาว ศิริรัตน์ เผือกพันธ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ห้องทำงาน: สำนักงานชั้น 2
เบอร์ติดต่อ: 085-933-2515
อีเมล์: fengsrpp@ku.ac.th

นางสาว จุฑารัตน์ สว่างศรี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ห้องทำงาน: สำนักงานชั้น 2
เบอร์ติดต่อ: 062-308-2910
อีเมล์: fengjrs@ku.ac.th

นางสาว รุ่งรัตน์ กลิ่นสงวน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ห้องทำงาน: สำนักงานชั้น 2
เบอร์ติดต่อ: 086-510-4308
อีเมล์: fengrrk@ku.ac.th

นางสาว พัชร์นันธ์ รุ่งเรืองรองเดช

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ห้องทำงาน: สำนักงานชั้น 2
เบอร์ติดต่อ: 081-803-7854
อีเมล์: fengsyr@ku.ac.th

นางสาว หนึ่งฤทัย ใยบัว

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ห้องทำงาน: สำนักงานชั้น 2
เบอร์ติดต่อ: 092-445-8883
อีเมล์: fengnty@ku.ac.th

นางสาว ขนิษฐา จันทร์นวน

นักทรัพยากรบุคคล

ห้องทำงาน: สำนักงานชั้น 2
เบอร์ติดต่อ: 086-090-7525
อีเมล์: khanitha.c@ku.th

นางสาว ธัญญรัตน์ วงษ์นวม

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

ห้องทำงาน: สำนักงานชั้น 2
เบอร์ติดต่อ: 090-554-8973
อีเมล์: fengtrsu@ku.ac.th

นาง พรเพ็ญ บุญเจริญรัตน์

พนักงานสถานที่

ห้องทำงาน: สำนักงานชั้น 2
เบอร์ติดต่อ: 083-199-8873
อีเมล์:

นาง สมบูรณ์ ยอดล้ำ

พนักงานพิมพ์

ห้องทำงาน: สำนักงานชั้น 2
เบอร์ติดต่อ: 086-014-0546
อีเมล์: fengsby@ku.ac.th