ข้อมูลสำหรับการรับสมัครเข้าศึกษาต่อปริญญาตรี(TCAS66)

คณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาเครื่องกล และสาขาไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต

การรับสมัคร TCAS รอบที่ 3(Admission)

ผู้ที่านใจสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

เว็ปไซต์:  KU-TCAS 66

การรับสมัคร TCAS รอบที่ 2

โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในมหาลัย สำหรับนักเรียนจบมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนมัธยมศึกษาในท้องถิ่น

โครงการลูกพิรุณ

โครงการเพชรนนทรี

โครงการรับนักเรียนดีเด่นจากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โครงการรับผู้มีความสามารถทางกีฬาดีเด่น