เบอร์ติดต่อภายใน

1872

นางสาว พัชร์นันธ์ รุ่งเรืองรองเดช

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

หน้าที่รับผิดชอบด้าน งานบัณฑิตศึกษา(ภาคปกติ, ภาคพิเศษ)
งานหลักสูตร ป.โท ป.เอก

นางสาว ขนิษฐา จันทร์นวน

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

หน้าที่รับผิดชอบด้าน งานบริการวิชาการ, การขอความอนุเคาระห์ใช้พื้นที่ของ RDiPT
งานแล็บภาคปฏิบัติรายวิชา 281 และ 382,  งานขอใช้เครื่องมือภายในภาควิชา
งานด้านประชาสัมพันธ์ภาควิชา