คณะผู้บริหารภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

รศ.ดร.วีรชัย   ชัยวรพฤกษ์

รศ.ดร.วีรชัย ชัยวรพฤกษ์

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ผศ.ดร.เจตวีย์  ภัครัชพันธุ์

ผศ.ดร.เจตวีย์ ภัครัชพันธุ์

รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ผศ.ดร.เฉลิมพล  เปล่งสะอาด

ผศ.ดร.เฉลิมพล เปล่งสะอาด

รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

อ.ดร.คเณศ  คัจฉสุวรรณมณี

อ.ดร.คเณศ คัจฉสุวรรณมณี

รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล