Department of Mechanical Engineering, Kasetsart University

เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล ด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณธรรม เพื่อตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมและสังคมอย่างยั่งยืน

ข่าวสารจากภาควิชา

คณะวิศวฯ MOU กับ Curtin University ออสเตรเลีย ด้านวิชาการและวิจัย

คณะวิศวฯ MOU กับ Curtin University ออสเตรเลีย ด้านวิชาการและวิจัย

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดพิธีลงนามต่ออายุความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ กับ Curtin University เครือรัฐออสเตรเลีย โดยมี ศ.ดร.วันชัย ยอดสุดใจ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์...

คณะวิศวฯ ต้อนรับ UNOC สาธารณรัฐยูกันดา และ Curtin University ออสเตรเลีย หารือความร่วมมือจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านการเปลี่ยนผ่านพลังงาน (CEET)

คณะวิศวฯ ต้อนรับ UNOC สาธารณรัฐยูกันดา และ Curtin University ออสเตรเลีย หารือความร่วมมือจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านการเปลี่ยนผ่านพลังงาน (CEET)

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 ผศ.ดร.ประพจน์ ขุนทอง รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและความร่วมมืออุตสาหกรรม พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.คเณศ คัจฉสุวรรณมณี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและความร่วมมืออุตสาหกรรม ร่วมให้การต้อนรับ Dr. Simon Echegu กรรมการ และคณะ จาก Uganda...

คณาจารย์ภาควิชา ประชุมหาแนวทางความร่วมมือระหว่างประเทศอาเซียน

คณาจารย์ภาควิชา ประชุมหาแนวทางความร่วมมือระหว่างประเทศอาเซียน

        ระหว่างวันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2566 รศ.ดร.สิริพล อนันตวรสกุล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม และ รศ.ดร.วีรชัย ชัยวรพฤกษ์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล พร้อมด้วย อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับ...

ทีมอาจารย์จากภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนสารวิทยา

ทีมอาจารย์จากภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนสารวิทยา

      วันที่ 11 มกราคม 2567         ทีมอาจารย์จากภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล นำทีมโดย รศ.ดร.วีรชัย ชัยวรพฤกษ์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ผศ.ดร.วรพงษ์ สว่างศรี ผศ.ดร.อรรถพร วิเศษสินธุ์ ผศ.ดร.ทวีเดช ศิริธนาพิพัฒน์ และ อ.ดร.วศิทธิ์ ศิริลาภอนันต์...

เทคโนโลยีการป้องกันอัคคีภัยใช้สำหรับการเรียนการสอน

เทคโนโลยีการป้องกันอัคคีภัยใช้สำหรับการเรียนการสอน

        ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล หารือเพื่อดึงเทคโนโลยีการป้องกันอัคคีภัย กับบริษัทชั้นนำของโลก เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2566 อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล นำโดย รศ.ดร.วีรชัย ชัยวรพฤกษ์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล รศ.ดร.ประกอบ สุรวัฒนาวรรณ และ...

คณาจารย์และนิสิตเข้าเยี่ยมชมบริษัทผลิตไฟฟ้าที่จังหวัดราชบุรี

คณาจารย์และนิสิตเข้าเยี่ยมชมบริษัทผลิตไฟฟ้าที่จังหวัดราชบุรี

        เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2566 อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล นำโดย ผศ.ดร.ประพจน์ ขุนทอง รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ และความร่วมมืออุตสาหกรรม ผศ.ดร.พงศ์ธร พรหมบุตร อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล และ อาจารย์ ดร.คเณศ คัจฉสุวรรณมณี...