อาคารเรียนภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

อาคาร 6

อาคารสูง 19 ชั้น

อาคาร 5

อาคารหลักของภาควิชา

อาคาร RDiPT

อาคารเรียนปฏิบัติการของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

http://www.rdipt.ku.ac.th/