เบอร์ติดต่อภายใน

1870

นางสาว ศิริรัตน์ เผือกพันธ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

หน้าที่รับผิดชอบด้าน หลักสูตรไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต ปัญหาการลงทะเบียน-การเรียน
เบิกค่าสอน ป.ตรี ภาคพิเศษ นิสิตแลกเปลี่ยน

นางสาว จุฑารัตน์ สว่างศรี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

หน้าที่รับผิดชอบด้าน โครงงานวิศวกรรมทุนนวัตกรรม ป.ตรี เบิกค่าสอน ป.ตรี IUP
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าตรวจกระดาษคำตอบ รายงานครุภัณฑ์ประจำปี