Department of Mechanical Engineering, Kasetsart University

เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล ด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณธรรม เพื่อตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมและสังคมอย่างยั่งยืน

ข่าวสารจากภาควิชา

ทีมอาจารย์จากภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนสารวิทยา

ทีมอาจารย์จากภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนสารวิทยา

      วันที่ 11 มกราคม 2567         ทีมอาจารย์จากภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล นำทีมโดย รศ.ดร.วีรชัย ชัยวรพฤกษ์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ผศ.ดร.วรพงษ์ สว่างศรี ผศ.ดร.อรรถพร วิเศษสินธุ์ ผศ.ดร.ทวีเดช ศิริธนาพิพัฒน์ และ อ.ดร.วศิทธิ์ ศิริลาภอนันต์...

เทคโนโลยีการป้องกันอัคคีภัยใช้สำหรับการเรียนการสอน

เทคโนโลยีการป้องกันอัคคีภัยใช้สำหรับการเรียนการสอน

        ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล หารือเพื่อดึงเทคโนโลยีการป้องกันอัคคีภัย กับบริษัทชั้นนำของโลก เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2566 อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล นำโดย รศ.ดร.วีรชัย ชัยวรพฤกษ์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล รศ.ดร.ประกอบ สุรวัฒนาวรรณ และ...

คณาจารย์และนิสิตเข้าเยี่ยมชมบริษัทผลิตไฟฟ้าที่จังหวัดราชบุรี

คณาจารย์และนิสิตเข้าเยี่ยมชมบริษัทผลิตไฟฟ้าที่จังหวัดราชบุรี

        เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2566 อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล นำโดย ผศ.ดร.ประพจน์ ขุนทอง รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ และความร่วมมืออุตสาหกรรม ผศ.ดร.พงศ์ธร พรหมบุตร อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล และ อาจารย์ ดร.คเณศ คัจฉสุวรรณมณี...

คณาจารย์และนิสิตเข้าเยี่ยมชม บริษัท อีแกท ไดมอนด์ เซอร์วิส จำกัด (EDS)

คณาจารย์และนิสิตเข้าเยี่ยมชม บริษัท อีแกท ไดมอนด์ เซอร์วิส จำกัด (EDS)

          เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2566 อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล นำโดย ผศ.ดร.ประพจน์ ขุนทอง รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ และความร่วมมืออุตสาหกรรม และ อาจารย์ ดร.คเณศ คัจฉสุวรรณมณี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ และความร่วมมืออุตสาหกรรม...

คณะผู้บริหารลงนามร่วมมือกับบริษัท โปรเฟสชั่นแนล ลาโบทอรี่ แมเนจเม้นท์ คอร์ป

คณะผู้บริหารลงนามร่วมมือกับบริษัท โปรเฟสชั่นแนล ลาโบทอรี่ แมเนจเม้นท์ คอร์ป

          เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 ผศ.ดร.ประพจน์ ขุนทอง รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและความร่วมมืออุตสาหกรรม และ อ.ดร.คเณศ คัจฉสุวรรณมณี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและความร่วมมืออุตสาหกรรม ได้เข้า ร่วมในพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และบริษัท...

คณาจารย์และนิสิตเข้าเยี่ยมชม ฝ่ายโรงงานและอะไหล่ สำนักงานหนองจอก

คณาจารย์และนิสิตเข้าเยี่ยมชม ฝ่ายโรงงานและอะไหล่ สำนักงานหนองจอก

          เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2566 อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล นำโดย ผศ.ดร.ประพจน์ ขุนทอง รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและความร่วมมืออุตสาหกรรม และ อาจารย์ ดร.คเณศ คัจฉสุวรรณมณี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและความร่วมมืออุตสาหกรรม...